Špeciálny pedagóg

Mgr. Dana Vargová

Kontakt: vargova@lasalle.sk

Konzultačné hodiny:
utorok      14.30 - 16.30

„Nie je umenie žiakovi dokázať, že mu niečo nejde a že niečo nevie, ale pedagogické umenie je žiakovi vhodne pomôcť, aby veci dokázal urobiť sám a vedomosti sa dokázal úspešne naučiť...“                                                           

V posledných rokoch asi 15 až 20 % všetkých detí trpí vývinovými poruchami učenia. Čo sú to vývinové poruchy učenia?

Predstavte si dieťa ako strom. Ak vychádzame z tohto obrazu, potom všetko to, čo v okamžiku stretnutia s dieťaťom na ňom môžeme pozorovať je v korune stromu. V korune stromu si teda predstavujeme aktuálny stav vývinu dieťaťa, všetky jeho schopnosti, obratnosť, spôsoby správania, ktoré v momente stretnutia s dieťaťom môžeme sledovať. Podľa toho, v ktorom životnom období sa s dieťaťom stretávame, môžeme v korune stromu pozorovať rôzne faktory. Ak sa stretneme s dieťaťom školského veku, potom sa v korune stromu odrážajú jeho schopnosti naučiť sa čítať a písať, naučiť sa počítať, sústrediť sa, správať sa primerane k situácii, vypracovať domáce úlohy atď. Ako sa táto koruna rozvíja, záleží na tom, ako sa rozvinuli korene a kmeň. V oblasti kmeňa a koreňov ležia jednotlivé čiastkové funkcie alebo čiastkové výkony, ktoré potom zrejú v priebehu vývinu dieťaťa, vstupujú do vzájomných spojitostí, aby strom harmonicky košatel. Vývinové poruchy učenia môžu viesť k ťažkostiam učenia a správania dieťaťa. Najčastejšie sú u detí zisťované v školskom veku, čo je implikované už vo výraze „poruchy učenia“. Porucha učenia, napr. dyslexia alebo dyskalkúlia, môže byť odhalená až vtedy, keď sa má dieťa učiť čítať a písať alebo počítať, teda v školskom veku. Vtedy je však dieťa už väčšinou označené ako dieťa s poruchou učenia a správania. Čo znamená, že dieťa už trpí všetkými dôsledkami, ktoré s tým súvisia, to znamená i psychickou záťažou, ktorá sa týka nielen jeho, ale aj jeho okolia.

Pokiaľ bolo diagnosticky zistené, že ťažkosti dieťaťa sú podmienené vývinovými poruchami učenia a bolo vyšetrené, v ktorej oblasti sa deficit nachádza, potom je nutné stanoviť plán nápravy. A tu nastupuje školský špeciálny pedagóg. Mojou úlohou je v súčinnosti s jednotlivými učiteľmi zostaviť tréningový program, ktorý musí bezpodmienečne vychádzať z úrovne, na ktorej dieťa môže podávať čiastkové výkony bez ťažkostí. Náprava, ktorá je postavená na tomto predpoklade, potom musí krok za krokom pomáhať rozvoju a vyzrievaniu nedokonale rozvinutých, čiastkových funkcií. Cvičné programy nemajú žiadny časový plán. Nesledujú žiadnu vopred danú časovú jednotku, no sledujú vývinový plán dieťaťa. Je dôležité cvičiť s dieťaťom na zodpovedajúcom vývinovom stupni tak dlho, až kým výkon, ktorý súvisí s týmto vývinovým stupňom neprebieha bez akýchkoľvek ťažkostí. Na základe odporúčania poradenského zariadenia sa deti s vyššie spomenutými znevýhodneniami môžu vzdelávať formou integrácie – začlenenia.

Čo znamená začlenenie a integrácia?

Znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie, Rozhodnutie o prijatí žiaka, ako začleneného do základnej školy, vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského zariadenia. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga je vypracovať pre deti Individuálny vzdelávací plán. Hodnotenie integrovaných žiakov je v súlade s Metodickými pokynmi, ktoré vydalo ministerstvo školstva SR.

Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?

Dyslexia – porucha čitateľskej zručnosti

Dysgrafia – porucha grafickej stránky prejavu

Dysortografia – porucha pravopisu, neschopnosť uplatňovať naučené gramatické pravidlá

Dyskalkúlia – porucha chápania a uplatňovania číselných pojmov a matematických operácií

Dyspraxia – porucha schopnosti vykonávať zložitejšie riadené pohyby a manuálne zručnosti

Dysmúzia – porucha v oblasti hudobných schopností

Dyspinxia – porucha prejavujúca sa s neschopnosťou zvládať niektoré zručnosti spojené s kreslením

ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou

Mojou úlohou je:

 • podieľať sa na edukácii, výchove a vzdelávaní zdravotne znevýhodnených žiakov
 • podieľať sa na vypracovaní  individuálnych plánov pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci s učiteľmi
 • uskutočňovať reedukácie /individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia/ so začlenenými žiakmi za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií detí
 • monitorovať zdravotne znevýhodnených žiakov a sociálne vzťahy v triede a podľa potreby v spolupráci s ostatnými členmi podporného tímu (s učiteľmi, so školským psychológom, sociálnym pedagógom, asistentmi a výchovným poradcom) uskutočňovať potrebné intervencie
 • poskytnúť kompletný špeciálno-pedagogické servis žiakom a ich rodinám
 • poskytnúť konzultácie, rady a informácie pedagógom, vychovávateľkám ŠKD a rodičom dieťaťa
 • spolupracovať s poradenskými inštitúciami: centrom pedagogicko-psychologického poradenstva

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria