• Metóda SFUMATO

     • Metóda SFUMATO

     • V súčasnej dobe sa stále stretávame s neúspechmi žiakov prvých tried v čítaní, a preto je dôležité nielen poruchy pomenovať, ale hlavne postihnúť príčinu zlého čítania a týmto nesprávnym prejavom predchádzať. Na ceste k dobrému čítanie musíme prejsť celým radom plynulých prechodov. Súhrou jednotlivých funkcií získame komplexné čítacie schopnosť. Metodika Sfumato rieši zbytočné školské zlyhávanie. Technika splývavého čítania rieši prenos zmyslových informácií a ich spracovanie.

      Jednotlivé orgány, ktoré sa zúčastňujú pri procese učenia, nadväzujú na seba v presnej postupnosti ZRAK-HLAS-SLUCH. Z hľadiska fyziológie centrálneho nervového systému a zmyslového vnímania orgány pracujú na základe spätných väzieb, pre ktoré je vytvorený dostatočný časopriestor, dochádza na "pozadí" (v CNS) k vedomému spracovanie, k vytvoreniu dokonalého, bezchybného dynamického stereotypu.

     • Ako s deťmi pracujeme?

     • Pracujeme od jednoduchšieho k zložitejšiemu na základe jednoznačnosti predkladaného (zákon kontrastu) nielen z hľadiska zraku a sluchu, ale i z hľadiska hlasového aparátu, ktorému je nutné venovať rovnakú dôležitosť, pozornosť.


      Dodržiavame správne fyziologické tvorenie hlások s dlhou expozíciou a správnu intonáciou na zážitkové učenie preto, aby došlo k lepšiemu zapamätanie. Pracujeme krokovo - na každý nasledujúci krok postúpime až po dokonalom zvládnutí toho predchádzajúceho kroku.

     • S udržiavacím prvkom pracujeme v rámci využitia medzipredmetných vzťahov tak, aby sa vytvorili dokonalé zrakové aj sluchové obrazy. Pracujeme s vybavovaním obrazov, dokresľovaním, aby znalosť predloženého nebola len globálne, ale aj detailné. Tým docielime dokonalý obraz.

      Intonačný vývoj  má svoje zákonitosti vychádzajúce z intonácie ľudskej reči a opierajúci sa o genetický vývoj. Fyziologické tvorenie hlások a ich napojovanie prebieha s ohľadom na rešpektovanie zmien pri spomalení procesu, teda tak, aby bol zachovaný hlasný čítacie prejav.


      Voľba písmen O, S, B, U, A má svoje opodstatnenie; aby došlo k správnej zrakovej i sluchovej analýze, nemalo by sa ich poradie zamieňať. Podporí sa aj pripravenosť hlasového aparátu pre dokonalú plynulou čítacie techniku s ohľadom na dychovú kapacitu (dochádza k postupnému predlžovaniu dychové frázy).

   •