• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školySpojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava
  Adresa školyČachtická 14, 831 06 Bratislava
  Telefón02/44881705
  E-mailsekretariat@lasalle.sk
  WWW stránkahttps://www.lasalle.sk

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menotelefóne-mail
  RiaditeľMgr. Jacek Chaciński  
  ZRŠ   
  ZRŠ   
  ZRŠ   

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
  predseda   
  pedagogickí zamestnanci   
  ostatní zamestnanci   
  zástupcovia rodičov   
  zástupca zriaďovateľa   
  iní   

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  Názov
  Sídlo
  Telefón
  E-mail

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 548

  Počet tried: 23

  Podrobnejšie informácie:
  TriedaPočet žiakov
  I.A25
  I.B25
  II.A26
  II.B27
  III.A23
  III.B22
  IV.A26
  IV.B21
  V.A20
  V.B23
  VI.A22
  VII.A25
  VIII.A24
  VIII.B18
  IX.A22
  Prima30
  Sekunda29
  Tercia21
  Kvarta19
  Kvinta17
  Sexta27
  Septima33
  Oktáva23

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: ?

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJESVFRJFYZGEGHUVCHEILIIFVINFKNBKAJKNJ
  I.A1              
  I.B1              
  II.A1,04              
  II.B1              
  III.A1,13          1   
  III.B1,05          1   
  IV.A1,31          1   
  IV.B1,29          1   
  V.A1,61,551,1   1,851    1,2  
  V.B1,51,141,2   1,41,36    1,23  
  VI.A1,8521,75  1,71,951,25   1,551  
  VII.A1,722,161,96  1,641,641,441,76   1,72  
  VIII.A1,611,261,87 22,31,391,092,26  1,261,43  
  VIII.B1,611,221,61 2,572,221,441,112,44  1,391,78  
  IX.A1,2511,85  1,751,15 1,8   1,35  
  Prima1,271,03  1,14 1,171    1,13  
  Sekunda1,381,411,34 1,691,59  1,17  1,071,21  
  Tercia1,24 1,24 1,141,11,4311,33   1,14  
  Kvarta1,3711,21  1,16  1,21  1,051  
  Kvinta1,29 1,29  1,411,24 1,53   1,12  
  Sexta1,671,561,59 1,331,631,15 2,07  1,411,7  
  Septima1,711,161,74 2,081,521,55 1,58  1,321,1  
  Oktáva1,871,13  2,44       1,092,09 

  TriedaKFJKAJKAJKFJKFJKNJKNJnMATNASNEJOBNPVCPDAPVOPYE
  I.A       1,04     1 
  I.B       1     1 
  II.A       1,12     1,04 
  II.B       1     1 
  III.A       1,26    1,17  
  III.B       1,05    1,09  
  IV.A       1,46    1,15  
  IV.B       1,38    1  
  V.A       2,35       
  V.B       2,19       
  VI.A       2,4  1    
  VII.A       2,2 21,4    
  VIII.A       2,43 2,11,3    
  VIII.B       2,06 1,881,28    
  IX.A       1,9 1,431,2    
  Prima       1,33 1,251    
  Sekunda       1,41 1,51    
  Tercia       1,76 1,711    
  Kvarta       1,63 1,631    
  Kvinta       2,41 1,35     
  Sexta       2,15 1,9     
  Septima       2,1 2,111,44    
  Oktáva1,33        2,072,09    

  TriedaRMKRGZRKSRSFSEBSEBnSEDSEDnSEFSEGSECSENSEISEMSEMn
  I.A               
  I.B               
  II.A               
  II.B               
  III.A               
  III.B               
  IV.A               
  IV.B               
  V.A               
  V.B               
  VI.A               
  VII.A               
  VIII.A               
  VIII.B               
  IX.A               
  Prima               
  Sekunda               
  Tercia               
  Kvarta               
  Kvinta               
  Sexta               
  Septima               
  Oktáva    2 1,78 2,5  2 2,5 

  TriedaSNBSSJSSJnSJLSPSSPSnSprSEEŠKDŠKD 16:30ŠKD 17ŠKD 6:30ŠKD 7THDTSV
  I.A   1,04  1        
  I.B   1,08  1        
  II.A   1,2  1        
  II.B   1,15  1        
  III.A   1,22  1        
  III.B   1,05  1        
  IV.A   1,31  1        
  IV.B   1,1  1        
  V.A   1,55  1      11
  V.B   1,45  1      1,051
  VI.A   2,45  1      11
  VII.A   2,28  1      1,041
  VIII.A   2,13  1      1,091,05
  VIII.B   2,22  1,06      1,111,06
  IX.A   1,7  1      1,351,4
  Prima   1,43  1       1,03
  Sekunda   1,69  1       1
  Tercia   1,57  1       1,05
  Kvarta   1,53  1       1,05
  Kvinta   1,41  1       1
  Sexta   1,93  1       1
  Septima   1,91  1       1
  Oktáva 2,17 2,481,94 1       1,09

  TriedaTEVTKCTHFUKLVLAVUMVYVPDA
  I.A        
  I.B        
  II.A        
  II.B        
  III.A    1,17   
  III.B    1,05   
  IV.A    1,23   
  IV.B    1,05   
  V.A      1,05 
  V.B      1,05 
  VI.A        
  VII.A      1,12 
  VIII.A        
  VIII.B        
  IX.A      1,05 
  Prima      1 
  Sekunda        
  Tercia        
  Kvarta        
  Kvinta   1,29    
  Sexta        
  Septima        
  Oktáva        

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A25002500000
  I.B25002500000
  II.A26241001000
  II.B27270000000
  III.A23203000000
  III.B22211000000
  IV.A26214100000
  IV.B21201000000
  V.A20108200000
  V.B23137111000
  VI.A22711202000
  VII.A25108700000
  VIII.A2488611000
  VIII.B1878300100
  IX.A22135202000
  Prima30281100000
  Sekunda29235100000
  Tercia21164100000
  Kvarta19154000000
  Kvinta1785400000
  Sexta27814500000
  Septima331116402000
  Oktáva2369800000

  § 2. ods. 4 a

  ŠVVP na SŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: ?

  § 2. ods. 4 b

  Prijatí žiaci

  Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat
   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 4 e

  Odbory

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  I.A7921 B základná škola1. stupeň
  I.B7921 B základná škola1. stupeň
  II.A7921 B základná škola1. stupeň
  II.B7921 B základná škola1. stupeň
  III.A7921 B základná škola1. stupeň
  III.B7921 B základná škola1. stupeň
  IV.A7921 B základná škola1. stupeň
  IV.B7921 B základná škola1. stupeň
  V.A7922 D základná škola2. stupeň
  V.B7922 D základná škola2. stupeň
  VI.A7922 D základná škola2. stupeň
  VII.A7922 D základná škola2. stupeň
  VIII.A7922 D základná škola2. stupeň
  VIII.B7922 D základná škola2. stupeň
  IX.A7922 D základná škola2. stupeň
  Prima7902 J gymnázium 
  Sekunda7902 J gymnázium 
  Tercia7902 J gymnázium 
  Kvarta7902 J gymnázium 
  Kvinta7902 J gymnázium 
  Sexta7902 J gymnázium 
  Septima7902 J gymnázium 
  Oktáva7902 J gymnázium 

  § 2. ods. 4 f

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJESVFRJFYZGEGHUVCHEILIIFVINFKNBKAJKNJ
  I.A1              
  I.B1              
  II.A1,04              
  II.B1              
  III.A1,13          1   
  III.B1,05          1   
  IV.A1,31          1   
  IV.B1,29          1   
  V.A1,61,551,1   1,851    1,2  
  V.B1,51,141,2   1,41,36    1,23  
  VI.A1,8521,75  1,71,951,25   1,551  
  VII.A1,722,161,96  1,641,641,441,76   1,72  
  VIII.A1,611,261,87 22,31,391,092,26  1,261,43  
  VIII.B1,611,221,61 2,572,221,441,112,44  1,391,78  
  IX.A1,2511,85  1,751,15 1,8   1,35  
  Prima1,271,03  1,14 1,171    1,13  
  Sekunda1,381,411,34 1,691,59  1,17  1,071,21  
  Tercia1,24 1,24 1,141,11,4311,33   1,14  
  Kvarta1,3711,21  1,16  1,21  1,051  
  Kvinta1,29 1,29  1,411,24 1,53   1,12  
  Sexta1,671,561,59 1,331,631,15 2,07  1,411,7  
  Septima1,711,161,74 2,081,521,55 1,58  1,321,1  
  Oktáva1,871,13  2,44       1,092,09 

  TriedaKFJKAJKAJKFJKFJKNJKNJnMATNASNEJOBNPVCPDAPVOPYE
  I.A       1,04     1 
  I.B       1     1 
  II.A       1,12     1,04 
  II.B       1     1 
  III.A       1,26    1,17  
  III.B       1,05    1,09  
  IV.A       1,46    1,15  
  IV.B       1,38    1  
  V.A       2,35       
  V.B       2,19       
  VI.A       2,4  1    
  VII.A       2,2 21,4    
  VIII.A       2,43 2,11,3    
  VIII.B       2,06 1,881,28    
  IX.A       1,9 1,431,2    
  Prima       1,33 1,251    
  Sekunda       1,41 1,51    
  Tercia       1,76 1,711    
  Kvarta       1,63 1,631    
  Kvinta       2,41 1,35     
  Sexta       2,15 1,9     
  Septima       2,1 2,111,44    
  Oktáva1,33        2,072,09    

  TriedaRMKRGZRKSRSFSEBSEBnSEDSEDnSEFSEGSECSENSEISEMSEMn
  I.A               
  I.B               
  II.A               
  II.B               
  III.A               
  III.B               
  IV.A               
  IV.B               
  V.A               
  V.B               
  VI.A               
  VII.A               
  VIII.A               
  VIII.B               
  IX.A               
  Prima               
  Sekunda               
  Tercia               
  Kvarta               
  Kvinta               
  Sexta               
  Septima               
  Oktáva    2 1,78 2,5  2 2,5 

  TriedaSNBSSJSSJnSJLSPSSPSnSprSEEŠKDŠKD 16:30ŠKD 17ŠKD 6:30ŠKD 7THDTSV
  I.A   1,04  1        
  I.B   1,08  1        
  II.A   1,2  1        
  II.B   1,15  1        
  III.A   1,22  1        
  III.B   1,05  1        
  IV.A   1,31  1        
  IV.B   1,1  1        
  V.A   1,55  1      11
  V.B   1,45  1      1,051
  VI.A   2,45  1      11
  VII.A   2,28  1      1,041
  VIII.A   2,13  1      1,091,05
  VIII.B   2,22  1,06      1,111,06
  IX.A   1,7  1      1,351,4
  Prima   1,43  1       1,03
  Sekunda   1,69  1       1
  Tercia   1,57  1       1,05
  Kvarta   1,53  1       1,05
  Kvinta   1,41  1       1
  Sexta   1,93  1       1
  Septima   1,91  1       1
  Oktáva 2,17 2,481,94 1       1,09

  TriedaTEVTKCTHFUKLVLAVUMVYVPDA
  I.A        
  I.B        
  II.A        
  II.B        
  III.A    1,17   
  III.B    1,05   
  IV.A    1,23   
  IV.B    1,05   
  V.A      1,05 
  V.B      1,05 
  VI.A        
  VII.A      1,12 
  VIII.A        
  VIII.B        
  IX.A      1,05 
  Prima      1 
  Sekunda        
  Tercia        
  Kvarta        
  Kvinta   1,29    
  Sexta        
  Septima        
  Oktáva        

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A25002500000
  I.B25002500000
  II.A26241001000
  II.B27270000000
  III.A23203000000
  III.B22211000000
  IV.A26214100000
  IV.B21201000000
  V.A20108200000
  V.B23137111000
  VI.A22711202000
  VII.A25108700000
  VIII.A2488611000
  VIII.B1878300100
  IX.A22135202000
  Prima30281100000
  Sekunda29235100000
  Tercia21164100000
  Kvarta19154000000
  Kvinta1785400000
  Sexta27814500000
  Septima331116402000
  Oktáva2369800000

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Anglický jazyk hrou - 1. st. ZŠ7 Mgr. Lenka Šutovcová, PhD.
  Angličtina hrou 48 Mgr. Lenka Šutovcová, PhD.
  AU 2.B Kosnáč1 Mgr. Judita Klubníková
  AU 4.B Papan19 Eva Marianková
  AU 4.B Papan 19 Mgr. Ľudmila Satková
  AU 5.A 18 Jakub Strakoš
  AU 5.A 18 Jakub Strakoš
  AU 5.A 18 Mgr. Viera Solárová
  AU 5.B21 Katarína Vargová
  AU 5.B 21 Jakub Strakoš
  AU 5.B Zvyagintsev21 Bc. Andrea Bučeková
  AU 6.A Baranek, Alexandrová 22 Pavlína Bartošová
  AU 8.B16 Bc. Iveta Gregušová
  AU 9.A22 Bc. Iveta Gregušová
  AU Prima30 Jakub Strakoš
  AU Prima30 Mgr. Viera Solárová
  DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA9 Mgr. Jana Melišíková
  Doučovanie z angličtiny II. stupeň ZŠ a NG17 Pavlína Bartošová
  Florbal30 Mgr. Dominik Štefanička
  II.B · Krúžok27 Mgr. Eva Feková
  Kurz slovenčiny 5 Mgr. Lýdia Čeledová
  Matematika pre maturantov13 Mgr. Jana Tkačíková
  Milovníci spoločenských hier33 Mgr. Dominik Štefanička
  Mladí turisti a pátrači32 Mgr. Daniela Vlkovičová
  OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV10 Mgr. Jana Melišíková
  Príprava na dobrodružnú expedíciu15 Mgr. Lenka Stanová
  Programovanie hrou 2.sk12 Mgr. Alžbeta Šarláková
  Programovanie hrou 3.sk12 Mgr. Alžbeta Šarláková
  Programovanie hrou-základy12 Mgr. Alžbeta Šarláková
  Skauting15 Daniel Bobovský
  Spevácky krúžok14 Mgr. Eva Brisudová
  Spoločenské vedy6 Mgr. Jana Melišíková
  ŠKD 27 Mgr. Anna Lendacká
  ŠKD I.A24 Bc. Katarína Godálová
  ŠKD I.B23 Eva Marianková
  ŠKD II.A26 Mgr. Ľudmila Satková
  ŠKD III.A23 Bc. Andrea Bučeková
  ŠKD III.B20 Mgr. Judita Klubníková
  ŠKD IV.A25 Ing. Ivana Kajanová
  ŠKD IV.B12 Mgr. Darina Fekiačová
  Študovňa236 Iveta Zsoldosová
  Volejbal/Basketbal36 Mgr. Maciej Dziambor

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Jacek Chaciński

  V Bratislave, 28. septembra 2023

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: