• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školySpojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava
  Adresa školyČachtická 14, 831 06 Bratislava
  Telefón02/44881705
  E-mailsekretariat@lasalle.sk
  WWW stránkahttps://www.lasalle.sk

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menotelefóne-mail
  RiaditeľMgr. Mariana Jurašková  
  ZRŠ   
  ZRŠ   
  ZRŠ   

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
  predseda   
  pedagogickí zamestnanci   
  ostatní zamestnanci   
  zástupcovia rodičov   
  zástupca zriaďovateľa   
  iní   

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  Názov
  Sídlo
  Telefón
  E-mail

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 528

  Počet tried: 24

  Podrobnejšie informácie:

  TriedaPočet žiakov
  I.A26
  I.B25
  II.A22
  II.B22
  III.A24
  III.B23
  IV.A21
  IV.B22
  V.A17
  V.B17
  VI.A27
  VII.A21
  VII.B17
  VIII.A24
  IX.A23
  Prima30
  Sekunda20
  Tercia19
  Kvarta16
  Kvinta28
  Sexta22
  Septima23
  Oktáva27
  II.G12

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé

  B) Krátkodobé

  C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: ?

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJESVFRJFYZGEGHUVCHEILIIFVINFKNBKAJKNJ
  I.A               
  I.B               
  II.A1              
  II.B1,05              
  III.A1,04          1   
  III.B1,17          1   
  IV.A1,2          1   
  IV.B1,05          1   
  V.A1,41,21   1,331    1  
  V.B1,651,471,06   1,651    1  
  VI.A1,851,781,96  1,812,151,11   1,481,78  
  VII.A1,61,751,8 21,351,6511,9   1,3  
  VII.B1,881,531,59 2,571,411,9411,82   1,59  
  VIII.A1,591,51,59  2,181,3612,18  1,51,45  
  IX.A1,892,152,3  2,552,2 2,1   2,5  
  Prima1,671,37  1,77 1,21    1,1  
  Sekunda1,451,351,1 1,711,1  1,2  11,15  
  Tercia1,47 1,21  1,371,3711,37   1  
  Kvarta1,251,061,31  1,44  1,25  1,061,25  
  Kvinta1,5 1,39 1,52,141,57 1,89   1,5  
  Sexta1,181,271,27 2,461,451,18 1,73  1,51,09  
  Septima1,872,091,57 2,2221,61 2,22  1,521,35  
  Oktáva1,82,16  1,89       1,321,64 
  II.G1,751,922  2,421,58 2,42  2,081,5  

  TriedaKFJKAJKAJKFJKFJKNJKNJnMATNASNEJOBNPVCPDAPVOPYE
  I.A               
  I.B               
  II.A       1,14     1,18 
  II.B       1     1,05 
  III.A       1,04    1,04  
  III.B       1,09    1,04  
  IV.A       1,3    1,3  
  IV.B       1,43    1,19  
  V.A       1,6       
  V.B       2,12       
  VI.A       2,37  1,07    
  VII.A       2,2 1,761    
  VII.B       2 1,711,06    
  VIII.A       2 1,441    
  IX.A       2,5 1,51,6    
  Prima       1,77 1,241    
  Sekunda       1,7 1,381    
  Tercia       1,79 1,681    
  Kvarta       1,44 2,131,06    
  Kvinta       2,39 2,27     
  Sexta       1,73 2,44     
  Septima       2,22 2,711,48    
  Oktáva         2,941,92    
  II.G       2,67 2,67     

  TriedaRMKRGZRKSRSFSEBSEBnSEDSEDnSEFSEGSECSENSEISEMSEMn
  I.A               
  I.B               
  II.A               
  II.B               
  III.A               
  III.B               
  IV.A               
  IV.B               
  V.A               
  V.B               
  VI.A               
  VII.A               
  VII.B               
  VIII.A               
  IX.A               
  Prima               
  Sekunda               
  Tercia               
  Kvarta               
  Kvinta               
  Sexta               
  Septima               
  Oktáva    1,56 1  2,082,61,25 2,2 
  II.G               

  TriedaSNBSSJSSJnSJLSPSSPSnSprSEEŠKDŠKD 16:30ŠKD 17ŠKD 6:30ŠKD 7THDTSV
  I.A      1        
  I.B      1        
  II.A   1,23  1        
  II.B   1,05  1        
  III.A   1,04  1        
  III.B   1,04  1        
  IV.A   1,5  1        
  IV.B   1,33  1        
  V.A   1,73  1      11
  V.B   1,88  1      11
  VI.A   2  1      1,221,04
  VII.A   1,85  1      1,11
  VII.B   1,94  1      1,291
  VIII.A   1,73  1      1,091
  IX.A   2,1  1      1,81,58
  Prima   1,87  1,03       1
  Sekunda   1,55  1       1,05
  Tercia   1,42  1       1,06
  Kvarta   1,44  1       1
  Kvinta   1,93  1       1
  Sexta   1,82  1       1,05
  Septima   1,87  1       1,14
  Oktáva 2,24 2,352,5 1       1,2
  II.G   2,33  1       1,1

  TriedaTEVTKCTHFUKLVLAVUMVYVPDA
  I.A        
  I.B        
  II.A        
  II.B        
  III.A    1,04   
  III.B    1   
  IV.A    1,45   
  IV.B    1,1   
  V.A      1 
  V.B      1 
  VI.A        
  VII.A      1 
  VII.B      1 
  VIII.A        
  IX.A      1,2 
  Prima      1 
  Sekunda        
  Tercia        
  Kvarta        
  Kvinta   1,11    
  Sexta        
  Septima        
  Oktáva        
  II.G        

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A28002602000
  I.B27002700000
  II.A24201300000
  II.B22211000000
  III.A24231000000
  III.B23230000000
  IV.A21153300000
  IV.B22165001000
  V.A17123002000
  V.B17107000000
  VI.A27812700000
  VII.A2299301000
  VII.B1795300000
  VIII.A25126412000
  IX.A2365903000
  Prima30217200100
  Sekunda21173100000
  Tercia19134200000
  Kvarta16123100000
  Kvinta281011700000
  Sexta2298500000
  Septima2368900000
  Oktáva2789901000
  II.G1214700000

  § 2. ods. 4 a

  ŠVVP na SŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: ?

  § 2. ods. 4 b

  Prijatí žiaci

  Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

  Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

  Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat


   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 4 e

  Odbory

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  I.A7921 B základná škola1. stupeň
  I.B7921 B základná škola1. stupeň
  II.A7921 B základná škola1. stupeň
  II.B7921 B základná škola1. stupeň
  III.A7921 B základná škola1. stupeň
  III.B7921 B základná škola1. stupeň
  IV.A7921 B základná škola1. stupeň
  IV.B7921 B základná škola1. stupeň
  V.A7922 D základná škola2. stupeň
  V.B7922 D základná škola2. stupeň
  VI.A7922 D základná škola2. stupeň
  VII.A7922 D základná škola2. stupeň
  VII.B7922 D základná škola2. stupeň
  VIII.A7922 D základná škola2. stupeň
  IX.A7922 D základná škola2. stupeň
  Prima7902 J gymnázium 
  Sekunda7902 J gymnázium 
  Tercia7902 J gymnázium 
  Kvarta7902 J gymnázium 
  Kvinta7902 J gymnázium 
  Sexta7902 J gymnázium 
  Septima7902 J gymnázium 
  Oktáva7902 J gymnázium 
  II.G7902 J gymnázium 

  § 2. ods. 4 f

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJESVFRJFYZGEGHUVCHEILIIFVINFKNBKAJKNJ
  I.A               
  I.B               
  II.A1              
  II.B1,05              
  III.A1,04          1   
  III.B1,17          1   
  IV.A1,2          1   
  IV.B1,05          1   
  V.A1,41,21   1,331    1  
  V.B1,651,471,06   1,651    1  
  VI.A1,851,781,96  1,812,151,11   1,481,78  
  VII.A1,61,751,8 21,351,6511,9   1,3  
  VII.B1,881,531,59 2,571,411,9411,82   1,59  
  VIII.A1,591,51,59  2,181,3612,18  1,51,45  
  IX.A1,892,152,3  2,552,2 2,1   2,5  
  Prima1,671,37  1,77 1,21    1,1  
  Sekunda1,451,351,1 1,711,1  1,2  11,15  
  Tercia1,47 1,21  1,371,3711,37   1  
  Kvarta1,251,061,31  1,44  1,25  1,061,25  
  Kvinta1,5 1,39 1,52,141,57 1,89   1,5  
  Sexta1,181,271,27 2,461,451,18 1,73  1,51,09  
  Septima1,872,091,57 2,2221,61 2,22  1,521,35  
  Oktáva1,82,16  1,89       1,321,64 
  II.G1,751,922  2,421,58 2,42  2,081,5  

  TriedaKFJKAJKAJKFJKFJKNJKNJnMATNASNEJOBNPVCPDAPVOPYE
  I.A               
  I.B               
  II.A       1,14     1,18 
  II.B       1     1,05 
  III.A       1,04    1,04  
  III.B       1,09    1,04  
  IV.A       1,3    1,3  
  IV.B       1,43    1,19  
  V.A       1,6       
  V.B       2,12       
  VI.A       2,37  1,07    
  VII.A       2,2 1,761    
  VII.B       2 1,711,06    
  VIII.A       2 1,441    
  IX.A       2,5 1,51,6    
  Prima       1,77 1,241    
  Sekunda       1,7 1,381    
  Tercia       1,79 1,681    
  Kvarta       1,44 2,131,06    
  Kvinta       2,39 2,27     
  Sexta       1,73 2,44     
  Septima       2,22 2,711,48    
  Oktáva         2,941,92    
  II.G       2,67 2,67     

  TriedaRMKRGZRKSRSFSEBSEBnSEDSEDnSEFSEGSECSENSEISEMSEMn
  I.A               
  I.B               
  II.A               
  II.B               
  III.A               
  III.B               
  IV.A               
  IV.B               
  V.A               
  V.B               
  VI.A               
  VII.A               
  VII.B               
  VIII.A               
  IX.A               
  Prima               
  Sekunda               
  Tercia               
  Kvarta               
  Kvinta               
  Sexta               
  Septima               
  Oktáva    1,56 1  2,082,61,25 2,2 
  II.G               

  TriedaSNBSSJSSJnSJLSPSSPSnSprSEEŠKDŠKD 16:30ŠKD 17ŠKD 6:30ŠKD 7THDTSV
  I.A      1        
  I.B      1        
  II.A   1,23  1        
  II.B   1,05  1        
  III.A   1,04  1        
  III.B   1,04  1        
  IV.A   1,5  1        
  IV.B   1,33  1        
  V.A   1,73  1      11
  V.B   1,88  1      11
  VI.A   2  1      1,221,04
  VII.A   1,85  1      1,11
  VII.B   1,94  1      1,291
  VIII.A   1,73  1      1,091
  IX.A   2,1  1      1,81,58
  Prima   1,87  1,03       1
  Sekunda   1,55  1       1,05
  Tercia   1,42  1       1,06
  Kvarta   1,44  1       1
  Kvinta   1,93  1       1
  Sexta   1,82  1       1,05
  Septima   1,87  1       1,14
  Oktáva 2,24 2,352,5 1       1,2
  II.G   2,33  1       1,1

  TriedaTEVTKCTHFUKLVLAVUMVYVPDA
  I.A        
  I.B        
  II.A        
  II.B        
  III.A    1,04   
  III.B    1   
  IV.A    1,45   
  IV.B    1,1   
  V.A      1 
  V.B      1 
  VI.A        
  VII.A      1 
  VII.B      1 
  VIII.A        
  IX.A      1,2 
  Prima      1 
  Sekunda        
  Tercia        
  Kvarta        
  Kvinta   1,11    
  Sexta        
  Septima        
  Oktáva        
  II.G        

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A26        
  I.B25        
  II.A22        
  II.B22        
  III.A24        
  III.B23        
  IV.A21        
  IV.B22        
  V.A17        
  V.B17        
  VI.A27        
  VII.A21        
  VII.B17        
  VIII.A24        
  IX.A23        
  Prima30        
  Sekunda20        
  Tercia19        
  Kvarta16        
  Kvinta28        
  Sexta22        
  Septima23        
  Oktáva27        
  II.G12        

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Alexandrová, Nikola · Krúžok1 Mgr. Marcela Šimková
  Anglický jazyk hrou - 2. st. ZŠ a GYM15 Ing. Iveta Divoková
  AU 3.B23 Eva Marianková
  AU 3.B23 Mgr. Judita Klubníková
  AU 3.B23 Silvia Láslová
  AU 4.A21 Silvia Láslová
  AU 4.B1 Bc. Andrea Bučeková
  AU 4.B22 Mgr. Viera Solárová
  AU 5.A17 Mgr.Art. Anežka Rusinová
  AU 5.B17 Mgr.Art. Anežka Rusinová
  AU 6.A3 Mgr. Marcela Tejbusová
  AU 7.B17 Eva Marianková
  AU 7.B17 Mgr. Marcela Krkošová
  AU 8.A24 Mgr. Marcela Krkošová
  AU 8.A24 Mgr. Marcela Šimková
  AU 8.A24 Silvia Láslová
  AU 9.A23 Mgr. Marcela Šimková
  AU 9.A23 Silvia Láslová
  Dejepisný krúžok - GYM13 Mgr. Lenka Stanová
  Floorbal - 2.st. ZŠ a GYM32 Mgr. Marek Meňhard
  Chemický krúžok - vyššie GYM a Kvarta13 Mgr. Jana Popovičová
  I.A · Krúžok24 Mgr. Ľudmila Satková
  I.A+I.B+II.A+II.B · Krúžok95 Eva Marianková
  I.A+I.B+II.A+II.B · Krúžok95 Mgr. Darina Fekiačová
  I.A+I.B+II.A+II.B · Krúžok95 Mgr. Darina Fekiačová
  I.A+I.B+II.A+II.B · Krúžok95 Mgr. Ľudmila Satková
  I.A+I.B+II.A+II.B+III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok185 Bc. Andrea Bučeková
  I.A+I.B+II.A+II.B+III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok185 Bc. Andrea Bučeková
  I.A+I.B+II.A+II.B+III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok185 Bc. Katarína Godálová
  I.A+I.B+II.A+II.B+III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok185 Bc. Katarína Godálová
  I.A+I.B+II.A+II.B+III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok185 Mgr. Marcela Tejbusová
  I.A+I.B+II.A+II.B+III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok185 Mgr. Viera Solárová
  I.A+I.B+II.A+II.B+III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok185 Mgr. Viera Solárová
  I.B · Krúžok25 Bc. Andrea Bučeková
  I.B · Krúžok25 Mgr. Anna Lendacká
  I.B · Krúžok25 Mgr. Judita Klubníková
  II.A · Krúžok22 Eva Marianková
  II.B · Krúžok21 Bc. Katarína Godálová
  III.A · Krúžok24 Mgr. Viera Solárová
  III.A+III.B · Krúžok10 Mgr. Judita Klubníková
  III.A+III.B · Krúžok14 Mgr. Anna Lendacká
  III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok90 Mgr. Darina Fekiačová
  III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok90 Mgr. Darina Fekiačová
  III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok90 Mgr. Marcela Tejbusová
  III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok90 Mgr. Marcela Tejbusová
  III.A+III.B+IV.A+IV.B · Krúžok90 Mgr. Viera Solárová
  III.B · Krúžok23 Mgr. Darina Fekiačová
  III.B · Krúžok23 Silvia Láslová
  IV.A · Krúžok17 Mgr. Marcela Tejbusová
  IV.A · Krúžok21 Silvia Láslová
  IV.B · Krúžok21 Bc. Andrea Bučeková
  IV.B · Krúžok22 Mgr. Anna Lendacká
  IV.B · Krúžok22 Silvia Láslová
  IX.A · Krúžok23 Mgr. Marcela Šimková
  Krúžok taliančiny 113 ThLic. PaedDr. Anna Baroková, PhD.
  Krúžok taliančiny 227 ThLic. PaedDr. Anna Baroková, PhD.
  Matematika pre maturantov10 Mgr. Daniela Vlkovičová
  Matematika pre Septimu12 Mgr. Jana Tkačíková
  Milovníci spoločenských hier - 2.st.ZŠ a GYM20 Mgr. Dominik Štefanička
  Mladí turisti a pátrači - 1.st.ZŠ24 Mgr. Iveta Hudecová
  obed21 Mgr. Marcela Tejbusová
  Pjaták, Tomáš · Krúžok1 Mgr. Marcela Šimková
  Príprava na testovanie T918 PaedDr. Mária Hodžová
  Skauting - 1.st. ZŠ12 Daniel Bobovský
  Športový krúžok 1. a 2. roč. ZŠ27 Mgr. Alžbeta Smrtičová
  Športový krúžok 3. a 4. roč. ZŠ24 Mgr. Barbora Mitterová
  Študovňa - Piatok27 Silvia Láslová
  Študovňa - Pondelok58 Mgr. Marcela Šimková
  Študovňa - Streda31 Mgr. Marcela Krkošová
  Študovňa - Štvrtok22 Mgr.Art. Anežka Rusinová
  V.A · Krúžok17 Mgr.Art. Anežka Rusinová
  VI.A · Krúžok27 Eva Marianková
  VII.A · Krúžok21 Mgr.Art. Anežka Rusinová
  VII.B · Krúžok17 Eva Marianková
  VII.B · Krúžok17 Mgr. Marcela Krkošová
  VIII.A · Krúžok24 Mgr. Marcela Krkošová
  VIII.A · Krúžok24 Mgr. Marcela Šimková
  VIII.A · Krúžok24 Silvia Láslová
  Volejbal chlapci a dievčatá - 2.st.ZŠ a GYM20 Mgr. Maciej Dziambor
  Výtvarný krúžok - 1. roč. ZŠ14 Mgr. Ľubica Ivančíková
  Výtvarný krúžok - 2. roč. ZŠ14 Mgr. Ľubica Ivančíková
  Výtvarný krúžok - 3. a 4. roč. ZŠ12 Mgr.Art. Anežka Rusinová

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Mariana Jurašková

  V Bratislave, 8. júla 2022

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: