• Školský klub detí

    • ŠKD

    • Školský klub detí pri ZŠ Jána de La Salle v Bratislave bol zriadený 1.marca 1995. Zriaďovateľom ŠKD je Inštitút školských bratov v Bratislave. ŠKD je zriadený ako súčasť školy. Predmetom činnosti ŠKD je výchovno – vzdelávacia činnosť žiakov školy, činnosť oddychová, relaxačná, činnosť záujmového charakteru a ďalšie formy záujmovej činnosti.

     Školský klub funguje včase od 6:30 ráno pred vyučovaním do 17:00 po vyučovaní. Deti sa v školskom klube venujú relaxačnej, záujmovej činnosti, prípadne príprave na vyučovanie. ŠKD organizuje viaceré mimoriadne aktivity, ako napríklad:

     • rytiersky deň
     • výtvarné dielne v domove seniorov
     • korčuľovanie
     • výtvarné súťaže
     • spevácke súťaže
     • vedomostné kvízy
     • športové olympiády
     • školy v prírode
     • pasovanie prvákov
     • divadelné predstavenia
     • karneval
     • dramatizácie
     • šarkaniáda
     • návštevy múzea, knižnice či rádia

      

     V popoludňajších hodinách môže dieťa navštevovať rozličné krúžky. Niektoré z nich vedú učiteľky či vychovávateľky našej Spojenej školy, iné učitelia zo Súkromnej umeleckej školy, ktorú máme v budove na Čachtickej ulici. Dieťa tak môže viac rozvíjať svoje hudobné, dramatické, výtvarné či športové danosti. Veríme, že každé dieťa si môže vybrať z bohatej ponuky podľa svojich vlastných záľub.