• GYMNÁZIUM

    • Prijímacie konanie na Spojenej škole de La Salle pre školský rok 2021/2022


     Milí uchádzači o štúdium na 4 - ročnom gymnáziu!

     Ak sa vám zatiaľ nepodarilo dostať sa na strednú školu v prvom kole prijímacích skúšok, máte stále možnosť prihlásiť sa na druhé kolo, ktoré sa na našej škole uskutoční dňa 22.6.2021 o 8:30 hod.

     Prijímacie skúšky budú z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra. 

     Prosíme, pošlite nám svoju prihlášku čo najskôr emailom, poštou, alebo ju môžete doniesť osobne na sekretariát školy

     Tešíme sa na Vás.


     V školskom roku 2021/2022 otvárame:

     • jednu triedu osemročného vzdelávacieho programu (Príma) s počtom 30 žiakov,
     • a jednu triedu štvorročného vzdelávacieho programu (I.G) s počtom žiakov 17.

     Kritériá prijímania do osemročného vzdelávacieho programu nájdete TU.

     Kritériá prijímania do štvorročného vzdelávacieho programu nájdete TU.

     Prijímacie skúšky sa na našej škole uskutočnia:

     • v prvom termíne 3. mája 2021 
     • v druhom termíne 10. mája 2021 

     Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

     K prihláške na našu školu sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

     Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

     Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

     Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

     Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu našej školy alebo do elektronickej schránky školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v TU.

     Ukážky niektorých testov z minulých rokov: