• Zápis do 1. ročníka

    • Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023

     Pre zápis dieťaťa do 1. ročníka je potrebné:

     1. vyplniť elektronickú prihlášku na stránke školy od 21. marca 2022 do 21. apríla 2022,
     2. zápis sa uskutoční formou osobného stretnutia v škole (Detvianska 24) za účasti dieťaťa 29. a 30. apríla 2022.

      

       ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ   Metóda SFUMATO  Metóda CLIL  Pomôcky pre prvákov

      

     Zapisujú sa deti, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia 6 rokov.

     Na zápis do 1. ročníka musia znovu prísť aj tie deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

      

     Predčasné zaškolenie dieťaťa

     Školský zákon  umožňuje predčasné zaškolenie dieťaťa. Ide o dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov v termíne od 1.9. do 31.12. príslušného kalendárneho roka. K tejto žiadosti treba priložiť doklad vyšetrenia školskej zrelosti psychológom a pediatrom.

      

     Pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní

     (ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY)

     V prípade , že dieťa nespĺňa kritéria školskej zrelosti, tak školský zákon umožňuje požiadať materskú školu o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

     K tejto žiadosti zákonný zástupca musí doložiť materskej škole aj:

     • písomný súhlas príslušného zariadenia CPPPaP alebo CŠPP
     • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
     • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

     (Aj takéto dieťa musíte zapísať do školy.)