• Zápis do 1. ročníka

    • Zápis do 1. ročníka SŠ de La Salle  pre školský rok 2021/2022
     sa uskutoční vypisaním elektronického formulára na stránke školy
     od 12.04.2021 do 16.04.2021

      

       ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ

       Metóda CLIL

       Metóda SFUMATO

       Pomôcky pre 1.ročník ZŠ

      

     Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná od 1. do 30. apríla 2021
     (bez prítomnosti rodičov a detí na zápise).

     Elektronickú prihlášku vyplňte na stránke školy (od 12. 4. do 16. 4. 2021)

     Postupne budeme zverejňovať ďalšie informácie.

      

     Zapisujú sa deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia 6 rokov.

     Na zápis do 1. ročníka musia znovu prísť aj tie deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

      

     Predčasné zaškolenie dieťaťa

     Školský zákon  umožňuje predčasné zaškolenie dieťaťa. Ide o dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov v termíne od 1.9. do 31.12. príslušného kalendárneho roka. K tejto žiadosti treba priložiť doklad vyšetrenia školskej zrelosti psychológom a pediatrom.

     Doklad o vyšetrení školskej zrelosti požadujeme aj u detí narodených v júli a v auguste.

      

     Pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní

     (ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY)

     V prípade , že dieťa nespĺňa kritéria školskej zrelosti, tak školský zákon umožňuje požiadať materskú školu o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

     K tejto žiadosti zákonný zástupca musí doložiť materskej škole aj:

     • písomný súhlas príslušného zariadenia CPPPaP alebo CŠPP
     • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
     • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

     (Aj takéto dieťa musíte zapísať do školy.)