• Zápis do 1. ročníka

      • Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2023/2024

       Pre zápis dieťaťa do 1. ročníka je potrebné:

       1. vyplniť elektronickú prihlášku na stránke školy od 20. marca 2023 do 21. apríla 2023,
       2. zápis sa uskutoční formou osobného stretnutia v škole (Detvianska 24) za účasti dieťaťa 28. a 29. apríla 2023.

        

         ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ   Metóda SFUMATO  Metóda CLIL  Pomôcky pre prvákov

        

       Zapisujú sa deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia 6 rokov.

       Na zápis do 1. ročníka musia znovu prísť aj tie deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

        

       Predčasné zaškolenie dieťaťa

       Školský zákon  umožňuje predčasné zaškolenie dieťaťa. Ide o dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov v termíne od 1.9. do 31.12. príslušného kalendárneho roka. K tejto žiadosti treba priložiť doklad vyšetrenia školskej zrelosti psychológom a pediatrom.

        

       Pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní

       (ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY)

       V prípade , že dieťa nespĺňa kritéria školskej zrelosti, tak školský zákon umožňuje požiadať materskú školu o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

       K tejto žiadosti zákonný zástupca musí doložiť materskej škole aj:

       • písomný súhlas príslušného zariadenia CPPPaP alebo CŠPP
       • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
       • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

       (Aj takéto dieťa musíte zapísať do školy.)