• Novinky

     • Aktuálne termíny krúžkov na 1. stupni
      • Aktuálne termíny krúžkov na 1. stupni

       • Výtvarný krúžok (Mitterová) streda o 14:00, 4.B
       • Vybíjaná a pohybové hry pondelok o 14:00 (Len v prípade pekného počasia.) Školský dvor.
       • Výtvarný krúžok (Ivančíková) pondelok o 14:00, 4.B
       • Vybíjaná a loptové hry štvrtok o 14:00 (Len v prípade pekného počasia.) Školský dvor.
     • Školské sv. omše
      • Školské sv. omše

      • Od 9. septembra 2020 začnú pravidelné sväté omše pred vyučovaním - KAŽDÚ STREDU o 7.15 v Dolnom kostole. 

       Srdečne pozývame rodičov, učiteľov, zamestnancov, študentov i žiakov našej školy.

     • Oznamy pre žiakov
      • Oznamy pre žiakov

      • 3. september 2020 (štvrtok)

       Dňa 3. 9. sa uskutoční OČAP pre žiakov 2.stupňa ZŠgymnázia.

       Zraz je o 9.00 pred školskou jedálňou (do budovy školy sa nevstupuje).
       Predpokladaný koniec je o 13.00.

       1. stupeň ZŠ bude mať v tento deň triednické hodiny v čase 8.15 – 11.55.

       Od 3.9.2020 sa obedy vydávajú v školskej jedálni.

       4. september 2020 (piatok)

       Dňa 4.9.2020 sa pre 2.stupeň ZŠgymnázium uskutočnia triednické hodiny od 8.15 – 11.00, počas ktorých sa budú rozdávať učebnice.

       1.stupeň ZŠ bude mať v tento deň triednické hodiny v čase 8.15 – 11.55.

       Počas vyučovania sa uskutoční prvopiatková svätá spoveď pre 2.stupeň ZŠgymnázium.
       Prvopiatková svätá omša v tento deň nebude.

        

       V dňoch 7.9.2020 – 11.9.2020 bude prebiehať vyučovanie podľa dočasného rozvrhu.

     • Oznam pre rodičov o nástupe žiakov do školy
      • Oznam pre rodičov o nástupe žiakov do školy

      • Nástup žiakov a študentov SŠDLS je dňa 2. septembra 2020 o 8.30.

       Žiaci 1. ročníka ZŠ sa v priaznivom počasí zhromaždia na školskom ihrisku.

       Pri vstupe do budovy žiak odovzdá čestné prehlásenie a písomné vyhlásenie, ktoré nájdete v prílohách.

       (Pozor: ZMENA TLAČÍV od 27.8.2020)

       Rodičia do budovy školy nevstupujú.

       Úvodná spoločná svätá omša tento školský rok nebude.

       Triednická hodina pre všetky ročníky bude prebiehať v čase od 8.30 – 9.30, po jej skončení odchádzajú žiaci domov.

       Obedy v tento deň nebudú. Začnú sa vydávať od 3. septembra 2020. Prihlasovanie je možné u vedúcej školskej jedálne počas týždňa na Detvianskej 24 (budova 1.stupňa ZŠ):

       • pondelok, utorok, streda: 7.00 – 13.00
       • štvrtok, piatok: 7.00 – 12.00

       V čase od 2. septembra do 14. septembra 2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2.stupňa a gymnázia povinné. Pre žiakov 1.stupňa sú rúška v triedach odporúčané (na chodbách sú však povinné).

       Informácia pre ŠKD: Dňa 2. septembra 2020 bude ŠKD do 14.00, od 3. septembra 2020 bude prebiehať v bežnom režime. Pri priaznivom počasí bude ranná a záverečná ŠKD prebiehať vonku na školskom dvore. Bližšie informácie poskytnú vychovávateľky.

        

       Zákonný zástupca:

       • zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR)
       • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky
       • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy  a školského klubu detí na školský rok 2020/2021
       • predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie 
       • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy
       • povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.
     • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ v šk. r. 2020/2021
      • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ v šk. r. 2020/2021

      • Prihlásenie na obed

       • Záväznú prihlášku vypĺňa každý stravník (podpisuje zákonný zástupca), aj ten, ktorí sa stravoval v školskom roku 2019/2020.
       • Záväznú prihlášku je možné odovzdať osobne na sekretariáte školy od 24.8.2020 do 31.8.2020 v čase od 8:00 – 14:00 prípadne mailom na jedalen@lasalle.sk (Záväzná prihláška musí byť podpísaná.)
       • Od 02.09.2020 prihlášku do školskej jedálne môžete odovzdať triednemu učiteľovi.
       • Prihláška do školskej jedálne 2020-21.doc
       • Odhlásenie a prihlásenie jedla je možné najneskôr v daný deň do 8:00 hod. v aplikácii EDUPAGE alebo na t.č. 02/44881705.
       • Obedy sa začnú vydávať od 3.9.2020.
       • Dotácia pre žiakov základnej školy do 31.12.2020
       • Každý žiak ZŠ, ktorého zákonný zástupca neprihlásil na odoberanie stravy (neodovzdal Záväznú prihlášku do ŠJ) nemá nárok na dotáciu na stravu.
       • Žiak ZŠ, ktorý sa nezúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a neodhlásil sa zo stravy, čo znamená, že sa pre neho obed navaril, nemá nárok na dotáciu. Finančnú hodnotu obeda uhrádza zákonný zástupca žiaka.
       • Žiak ZŠ, ktorý si zabudne školskú kartu a pôjde na obed, nemá nárok na dotáciu. Finančnú hodnotu obeda uhrádza zákonný zástupca žiaka.

        

     • DofE expedícia
      • DofE expedícia

      • Tri DofE tímy, ktoré úspešne dokončili kvalifikačnú DofE expedíciu: Modra - Stupava 26. – 27. 6. 2020. Tentokrát putovali sami – bez pomoci dospelých, alebo kohokoľvek iného.

     • A sme v cieli!
      • A sme v cieli!

      • Náš život je ako cesta. Kľukatá. Občas plná prekážok, výmoľov a jám. Obklopená krásou stvorenstva i ľudskou biedou. Cesta, ktorá sa skladá z menších úsekov, ktoré musíme prejsť na ceste k nášmu konečnému cieľu. Jeden takýto úsek nášho životného putovania máme už na dosah – ukončenie školského roka.

       Námaha pútnika

       Kráčali sme spoločne – rodičia, deti, učitelia. Niekedy sme spolu bežali, nezastaviteľní a plní nadšenia. Inokedy nás premkol pocit, akoby sme mali kamienok v topánke, ktorý nás tlačí... Museli sme zastať, vyriešiť to, čo ťažilo naše srdce a škrípalo v našich vzťahoch. Ako veľmi sa navzájom potrebujeme, sme si začali uvedomovať po 9. marci. Stalo sa niečo neočakávané. Nepredvídateľné. V ten deň škola stíchla. Naše plány zrazu preťal Covid-19.

       Nevychodené chodníčky

       Bežný život sa zmenil. Škola sa preniesla do obývačiek, kuchýň či detských izieb. Rodičia vykonávali svoje pracovné povinnosti a zároveň sa snažili správne reagovať na potreby svojich detí, ktoré sa učili v domácom prostredí. Učitelia hľadali spôsoby, ako v tejto mimoriadnej situácii sprostredkovať vzdelanie všetkým deťom. Láska kladie na človeka požiadavky, lebo v sebe nesie zodpovednosť za dobro druhých. Tá námaha ale stála za to! A tak sa nám tento prebiehajúci školský rok podarilo dokončiť prostredníctvom internetu.

       Lásku nič nezastaví

       Bez solidarity, empatie či súcitu by boli aj tie najlepšie technológie a pedagogické metódy len mŕtvy nástroj. Dnes máme veľký dôvod ďakovať Bohu za všetkých, ktorí sa stali vyslancami lásky. Lásky, ktorá je tvorivá. Koľko študentov, rodičov a učiteľov ukázalo v tomto období svoju kreativitu! Takú, ktorá nehľadá svoju vlastnú slávu, ale slúži dobru iných. V situácii, keď mnohé rodiny ostali rozdelené, lebo sa rozhodli ochrániť tých, ktorí sú najzraniteľnejší vírusom, alebo stratili prácu či časť svojho príjmu, sa mnohí z vás zapojili do reťaze dobra: šili rúška, robili nákupy pre seniorov, darovali potraviny, tlačili pracovné listy pre cudzie deti či pomohli zvládnuť iným úskalia moderných technológií. Prečo? Lebo opravdivá láska je nesebecká. Ľudia ostali zatvorení doma, no nezatvorili svoje srdcia pred utrpením iných.

       Straty a nálezy

       Život sa spomalil. Dostali sme pozvanie zatiahnuť na hlbinu. Využili sme ho? Nemohli sme spoločne sláviť liturgiu. Zamknuté brány kostolov nám pomohli uvedomiť si, ako veľmi potrebujeme Eucharistiu – pokrm a posilu na ceste nášho putovania. Naučili sme sa žiť bez mnohých vecí, ale zistili sme, že bez Krista je náš život prázdny a naša púť bez cieľa. Zažili sme, aké krehké sú ľudské plány. Stačí jeden moment a zrútia sa ako domček z kariet. Prišiel čas pýtať sa, aký plán má Boh s naším životom. Boh, ktorý nás pozná. Vie, čo je v nás. A napriek tieňom a rebélii, čo v sebe skrývame, nás hlboko miluje. Niet krajšej istoty ako to, že Boh na nás hľadí s láskou.

       Do školy svätých

       Spolu s celou Cirkvou oslavujeme 29. júna sviatok sv. Petra a Pavla, úžasných svedkov nádeje, veľkých učiteľov viery. Obom stretnutie s Kristom zmenilo život. A čo nám? Náš patrón, svätý

       Ján de La Salle, nás povzbudzuje, aby sme sa od svätého Pavla učili horlivosti v plnení si svojich povinností a poslania. Pavol oceňoval prácu spojenú s námahou, lebo nás formuje. Záhaľka nás deformuje. Svätý Peter môže byť pre nás vzorom viery a odovzdanosti Bohu. Napriek vlastným zlyhaniam, skúškam či prenasledovaniam ostal verný. Problémy ho nezlomili. Stali sa príležitosťou pre jeho rast v zrelosti.

       Nový začiatok

       Stojíme na prahu novej etapy nášho putovania. Čakajú nás prázdniny, čas oddychu a stretnutí. Nezabudnime byť ľuďmi podľa Božieho srdca. Nositeľmi nádeje. Ak sa na našich cestách stratíme, vytiahnime kompas – Božie slovo. Aby sme vládali odolať zlému, pravidelne sa posilňujme Eucharistiou. A do modlitieb vkladajme aj našich trpiacich a chorých, či z radov učiteľov, žiakov alebo ich rodín. Pomôžme si tak kráčať na ceste k plnšiemu životu.

       Poďakovanie patrí vám všetkým za vašu pracovitosť, zodpovedný prístup, trpezlivosť, ochotu a obetu počas tohto mimoriadneho školského roka. Bez vás by sme to nezvládli! Želáme vám krásne leto!

       Svätý Peter a svätý Pavol, orodujte za nás!

     • DofE expedícia
      • DofE expedícia

      • 12. a 13.6.2020 sa uskutočnila prvá DofE expedícia na našej škole. Tri skupiny “dofákov” sa vybrali na viac ako 20 kilometrov dlhú a 7 hodín trvajúcu pešiu túru Malými Karpatmi. Prešli sme okolo hradu Pajštún, cez Košarisko a Medený Hámor až na Pánovu Lúku, kde sme sa na jednu noc utáborili. Všetci 18 účastníci super zvládli nielen orientáciu v teréne, ale aj niesť svoje 15 kilové ( a aj ťažšie) batohy, naplnené výbavou na deň a noc v lese. Všetkým zúčastneným ďakujeme za perfektný priebeh expedície a tešíme sa na tú kvalifikačnú o dva týždne.

     • #LaSalleCovid19
      • #LaSalleCovid19

      • Kampane #LaSalleCovid19 sa zúčastnilo 200000 Lasallianov z celého sveta, čím vyjadrili solidaritu Lasallianskej rodine po celom svete, rovnako ako naši študenti prostredníctvom nášho fotografického projektu.

       Nasledujúca informačná grafika ukazuje, komu boli prostriedky iniciatívy distribuované. Celkovo bolo vyzbieraných 121 621,63 € a boli podporené lasallianské školy na Madagaskare, na Filipínach, v Indii, USA,...

       Ak sa chcete dozvedieť viac o iniciatívach, ktoré boli spustené po celom svete a o tom, ako sa môžete naďalej zúčastňovať kampane, navštívte našu webovú stránku:      https://www.lasalle.org/en/lasallecovid19/

       #weremainunited #lasallianresponse

     • Blahoslavený brat Rafael Rafiringa
      • Blahoslavený brat Rafael Rafiringa

      • Vitajte na Madagaskare!

       Madagaskar. Čo vám ako prvé napadne pri pomyslení na tento ostrov nachádzajúci sa v Indickom oceáne? Skvelá animovaná rozprávka? Vanilka? Lemury? Móric Beňovský – kráľ Madagaskaru? Správne. No čo spája túto ostrovnú krajinu so svätým Jánom de La Salle? Jeho verní nasledovníci. Niesli radostné posolstvo evanjelia i do týchto končín Zeme a dotkli sa mnohých sŕdc. Medzi tých, ktorí spoznali Pána Ježiša vďaka lasalliánskej misii, patrí aj blahoslavený Rafael Rafiringa, na ktorého si spomíname 19. mája.

       Firinga – bosé chlapča

       Narodil sa 3. novembra 1856 v zámožnej domorodej rodine, ktorá pôsobila v službách domorodej kráľovskej rodiny. Jeho rodné meno bolo Firinga. Napriek dobrým materiálnym podmienkam rodiny si malý Firinga  rád užíval detskú zábavu v podobnom „výstroji“ ako jeho domorodí kamaráti z kmeňa Hova – behal bosý a namiesto nohavíc či košele nosil iba kus látky prikrývajúcej jeho bedrá. To bol jeho jediný odev. Toto chlapča, milujúce pohyb a svoju kultúru, vynikalo svojou bystrosťou a zvedavosťou. Dychtilo po pravde.

       Z pohana katolík

       V roku 1866 sa Firinga zoznámil so školskými bratmi, ktorí na ostrove spravovali niekoľko škôl. Traja lasalliánski misionári sa tak stali Božím nástrojom – cez nich Boh zmenil Firingov svet. Moderným jazykom môžeme povedať, že boli influenceri. Akísi nositelia myšlienky, hodnôt, ktoré sa oplatí zdieľať. Prijali Božiu výzvu spolupracovať na spáse sveta, vykročili zo svojej bubliny pohodlnosti a urobili vo svojom živote miesto Duchu Svätému, ktorý obnovuje tvárnosť zeme. Mení srdcia, životy. Aké silné muselo byť ich svedectvo, keď desaťročný mladík zatúžil poznať Pravdu, ktorá roznietila srdcia misionárov, aby išli na periférie a stali sa milosrdnými samaritánmi podľa príkladu ich Majstra! Firinga prehovoril svojho otca, aby mu dovolil študovať na ich škole, a tak získal kvalitné vzdelanie. A nielen to. Cez misiu školských bratov dostal oveľa väčší dar – dar viery. A tak chalan, ktorý vyrastal v kulte svojho pohanského kmeňa a mal v úcte svoj národ a kultúrne korene, objavuje plnosť pravdy. Poklad, ktorý si už nechce dať vziať. Z pohana sa stáva katolík. V škole ako 13-ročný prijal sviatosť krstu a postupne v ňom rástla túžba úplne zasvätiť život Bohu. Ale ako o tom presvedčiť otca, ktorý nebol kresťan a na jediného syna upieral všetky svoje očakávania?

       Školský brat Rafael Rafiringa

       Otec najprv nesúhlasil so vstupom svojho syna do rehole. Nepáčila sa mu predstava, že jeho jediný syn strávi noviciát (prípravné obdobie pred zložením rehoľných sľubov) mimo domoviny, lebo v tom čase ho museli mladí kandidáti na vstup do rehole absolvovať v zahraničí. Školskí bratia vymysleli riešenie – Firingovi ponúkli miesto asistenta učiteľa v lokálnej škole a jeden z bratov sa staral o jeho duchovnú formáciu. Mladíka neodradili ani prekážky, ani kritika a ohováranie. Silu čerpal z viery a tá ovplyvňovala aj jeho vnímanie reality utrpenia a rozhodnutia, ktoré robil. Chlapec, ktorý tak veľmi miloval slobodu, sa teraz dáva viesť Duchom Svätým. Aj jeho otec pochopí, že táto zmena je nezastaviteľná, a nakoniec dá synovi súhlas so vstupom do rehole. A tak v roku 1877 prijal mladík rehoľné meno Rafael Rafiringa a stal sa prvým pôvodným obyvateľom Madagaskaru (Malgašom), ktorý vstúpil do Inštitútu školských bratov.

       Talenty v službe iným

       Miloval svoje učiteľské poslanie a venoval sa mu aj napriek tomu, že mal mnohé iné povinnosti. Vzdelávanie mladých a formáciu katechétov neodsunul bokom ani vtedy, keď sa stal expertom na tlmočenie z francúzštiny do malgaštiny a musel školiť francúzskych tlmočníkov na žiadosť ich vlády. Boh ho obdaril mnohými talentmi, jedným z nich bola aj láska k literatúre. Brat Rafael písal básne, prednášky, divadelné hry a rôzne iné umelecké texty v malgaštine. Publikoval aj odborné články zamerané na tematiku rodiny a vzdelania. Za svoju bohatú umeleckú tvorbu a kultúrny prínos získal ocenenia od vedeckej obce a vlády, no napriek svojej popularite ostal pokorným človekom. Svojimi talentmi rád slúžil iným, no uvedomoval si, čo je v živote človeka podstatné. Aj keď bol pracovne vyťažený, vedel si nájsť čas na modlitbu a čítanie Božieho slova, ktoré má moc meniť človeka. Miloval modlitbu ruženca. Už sa vám stalo, že by ste zodrali svoj ruženec častou modlitbou? Brat Rafael s tým má svoju skúsenosť. Sviatosti, modlitba, Božie slovo, dobročinná láska a spoločenstvo boli piliermi jeho duchovného života. Lásku, ktorú načerpal v modlitbe na kolenách, rozdával aj malomocným, lebo vedel, že v nich sa dotýka samého Krista.

       Mierotvorca

       Príbeh jeho života poznačila nestála politická situácia, keď sa Madagaskar stal kolóniou Francúzska a toto násilné podrobenie krajiny vyvolalo nespokojnosť pôvodného obyvateľstva ostrova. Malgaši vyhnali z krajiny všetkých misionárov, lebo prestali dôverovať cudzincom. Kostoly ostali bez kňazov, školy bez školských bratov. Rafael Rafiringa mohol ako Malgaš ostať v krajine, a preto mu zverili starostlivosť o katolíckych veriacich. Dohliadal na školy, organizoval duchovné obnovy a formoval laikov. Francúzsko sa nechcelo vzdať svojho vplyvu a na ostrov poslalo dobre vyzbrojenú armádu, aby umlčala nespokojných obyvateľov. Cudzinci sa mohli vrátiť na ostrov, no Malgaši sa veľmi ťažko vyrovnávali so skutočnosťou, že nemôžu spravovať svoju krajinu sami. Z času na čas sa rozhoreli vojnové konflikty a aj v takejto situácii prejavil brat Rafael postoj, ktorý formovala jeho viera. Pôsobil ako mierový vyjednávač - obe strany sporu sa snažil zmieriť a ukončiť tak násilie.

       Vianoce za mrežami

       Napriek tomu, že sa vždy snažil ostať apolitický, malgašské hnutie za nezávislosť V.V.S. zneužilo jeho meno a aby získalo viac stúpencov z radov kresťanov, prezentovalo Rafiringu ako svojho podporovateľa. O chvíľu prišla reakcia. Oficiálne vláda dosadená Francúzmi sa bála vzbury a vydala zatykač na všetkých rebelov a ich podporovateľov. A tak 24. 12. 1915 bol zatknutý aj brat Rafael. Prehľadali jeho izbu, zhabali jeho knihy a rukopisy a strčili ho do tmavej podzemnej cely, kde vládol chlad a špina. Udialo sa to na Vianoce. Krivé obvinenie – to je teda pekný darček! Čo by sme robili v takej situácii my? Šomrali na náš nespravodlivý údel? Kričali do tmy? Čo robil brat Rafael? Modlil sa. Zobrali mu veľa – slobodu, dobré meno, milovanú prácu a knihy. No ostala mu viera. Ježiš. Nerozlučná dvojka: brat Rafael a Ježiš. Veď čo nás môže odlúčiť od lásky Kristovej? Vari súženie?

       Rozsudok: Nevinný

       Súdny proces prebehol ešte počas zimy a 18. februára 1916 vyniesol súd oslobodzujúci rozsudok – uznal brata Rafaela za nevinného. Aj tu nám môže byť príkladom, najmä ak sa verejne angažujeme. On nedovolil, aby bol Boh zneužitý na politické ciele, ospravedlnenie násilia, rasovej segregácie, vrážd, terorizmu či mariginalizovania niektorej skupiny obyvateľov. Chcel stavať mosty, nie múry. Preňho boli všetci bratia. Božie kráľovstvo nestotožnil s nejakou ideológiou, ktorá by pod rúškom náboženstva chcela presadiť svoje záujmy, ohýbať evanjelium podľa svojich predstáv. Snažil sa budovať bratstvo a vzájomnú solidaritu medzi ľuďmi. Vo svojom srdci urobil miesto pre Boha a pre druhých. Napriek mnohým protivenstvám, ktoré zažíval, stále opakoval Bohu svoje áno.

       Blahoslavený influencer

       Pobyt vo väzení vážne podlomil zdravie brata Rafaela a mal pretrvávajúce zdravotné problémy. Slabol. Nakoniec 19. 5. 1919 posilnený sviatosťami odišiel do večnosti v povesti svätosti. Keď v roku 1933 chceli preniesť jeho pozostatky na iné miesto, telo sa našlo neporušené. V roku 2009 bol vyhlásený za blahoslaveného. Aké posolstvo nám zanechal jeho život? Na začiatku jeho príbehu svätosti stáli učitelia, ktorí žili to, čo učili. Boli hodnovernými svedkami Ježiša. Neprišli sa dať obsluhovať, prišli slúžiť. Nie vždy sa im dostalo odmeny či vďaky. Čelili nepochopeniu, odmietnutiu, vyhnaniu z krajiny. No ani to ich neodradilo, lebo ich misia im bola zverená Bohom, nie človekom. Boh ich pretvoril a rovnako pretváral aj ich okolie, ľudí, s ktorými sa stretli. Cez nich sa dotkol aj brata Rafaela. A on sa stal žiarivým svedkom Božej milosti pre mnohých, lebo sa pripodobnil Kristovi. A čo my? Na koho sa chceme podobať?

     • Oznámenie riaditeľa školy
      • Oznámenie riaditeľa školy

      • Oznámenie riaditeľa školy o neklasifikovaní resp. nehodnotení vyučovacích predmetov pri ktorých podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou výchovno–vzdelávacieho procesu