• Novinky

     • Carlo Acutis – svätec v džínsoch a teniskách
      • Carlo Acutis – svätec v džínsoch a teniskách

      • Je ľahké uveriť tomu, že svätosť nie je nič pre nás. Veď sme mladí a moderní. Zovšadiaľ sa na nás valia reklamné slogany, snažiace sa nás presvedčiť, po čom máme túžiť. A tak sa neustále za niečím ponáhľame. Za najnovším smartfónom, za úspechom v práci či v škole, za exotickou dovolenkou či za módnym outfitom. Svätosť sa vytratila z našich túžob. Akoby bola len pre kňazov či starých ľudí. Ale je to naozaj tak?

       Boh nám pripomína pravdu cez 15-ročného Carla Acutisa, moderného chlapca 21. storočia, že všetci sme povolaní k svätosti. Počas svojho krátkeho pozemského života budoval veľmi silné priateľstvo s Ježišom a stal sa nástrojom v Božích rukách, Božím influencerom, ktorý sa dotkol mnohých sŕdc.

       10. októbra bol slávnostne vyhlásený za blahoslaveného v talianskom Assisi. No kde sa začal jeho príbeh?

       Prečítajte si: Acutis.pdf

     • Budova školy na Detvianskej 24 (1.stupeň) - ZATVORENÁ
      • Budova školy na Detvianskej 24 (1.stupeň) - ZATVORENÁ

      • Vážení rodičia,

       nakoľko bol pozitívne testovaný (COVID-19) pedagóg z 1. stupňa, RÚVZ BA odporučil zatvoriť školu do 28.9.2020 (vrátane) -  na Detvianskej 24. (1.stupeň ZŠ).
       Žiaci nastúpia do školy 29.9. (utorok).

       Žiaci 2. stupňa a gymnázia pokračujú vo vyučovaní.

     • Lasalliánske dni mieru
      • Lasalliánske dni mieru

      • 21. september až 21. október 2020

       Od vypuknutia pandémie COVID-19 sa veľa zmenilo. Výzvy, ktorým čelia národy, sa zväčšili, pretože mnoho ľudí je vysídlených, mnohí naďalej hladujú, ekonomiky upadajú, hranice zostávajú uzavreté a vírusom sú infikované milióny ľudí.

       VYBERÁM SI MIER je naše pozvanie a téma pre všetkých lasalliánov počas tohtoročných Medzinárodných lasalliánskych dní mieru.

       Majme nádej, aby sa náš svet stal lepším miestom. Voľme si mier aj v tých najjednoduchších situáciách. Keď budeme naďalej čeliť znovu sa objavujúcim spoločenským problémom násilia, rasizmu, nerovnosti a chudoby, môže byť MIER našou hlavnou zásadou pri reagovaní na príznaky doby.

       Vyzývame celú lasalliánsku komunitu, aby pokračovala v dialógu v prospech mieru, a aby sa zasadzovala za humánnu a mierovú spoločnosť.

       Oslávme Medzinárodné lasalliánske dni mieru 2020 tým, že sa spoločne spojíme v modlitbe za mier s ďalšími lasalliánmi vo svete. Stojme spolu, zjednotení a plní nádeje viac ako kedykoľvek predtým!

     • Aktuálne termíny krúžkov na 1. stupni
      • Aktuálne termíny krúžkov na 1. stupni

       • Výtvarný krúžok (Mitterová) streda o 14:00, 4.B
       • Vybíjaná a pohybové hry pondelok o 14:00 (Len v prípade pekného počasia.) Školský dvor.
       • Výtvarný krúžok (Ivančíková) pondelok o 14:00, 4.B
       • Vybíjaná a loptové hry štvrtok o 14:00 (Len v prípade pekného počasia.) Školský dvor.
     • Školské sv. omše
      • Školské sv. omše

      • Od 9. septembra 2020 začnú pravidelné sväté omše pred vyučovaním - KAŽDÚ STREDU o 7.15 v Dolnom kostole. 

       Srdečne pozývame rodičov, učiteľov, zamestnancov, študentov i žiakov našej školy.

     • Oznamy pre žiakov
      • Oznamy pre žiakov

      • 3. september 2020 (štvrtok)

       Dňa 3. 9. sa uskutoční OČAP pre žiakov 2.stupňa ZŠgymnázia.

       Zraz je o 9.00 pred školskou jedálňou (do budovy školy sa nevstupuje).
       Predpokladaný koniec je o 13.00.

       1. stupeň ZŠ bude mať v tento deň triednické hodiny v čase 8.15 – 11.55.

       Od 3.9.2020 sa obedy vydávajú v školskej jedálni.

       4. september 2020 (piatok)

       Dňa 4.9.2020 sa pre 2.stupeň ZŠgymnázium uskutočnia triednické hodiny od 8.15 – 11.00, počas ktorých sa budú rozdávať učebnice.

       1.stupeň ZŠ bude mať v tento deň triednické hodiny v čase 8.15 – 11.55.

       Počas vyučovania sa uskutoční prvopiatková svätá spoveď pre 2.stupeň ZŠgymnázium.
       Prvopiatková svätá omša v tento deň nebude.

        

       V dňoch 7.9.2020 – 11.9.2020 bude prebiehať vyučovanie podľa dočasného rozvrhu.

     • Oznam pre rodičov o nástupe žiakov do školy
      • Oznam pre rodičov o nástupe žiakov do školy

      • Nástup žiakov a študentov SŠDLS je dňa 2. septembra 2020 o 8.30.

       Žiaci 1. ročníka ZŠ sa v priaznivom počasí zhromaždia na školskom ihrisku.

       Pri vstupe do budovy žiak odovzdá čestné prehlásenie a písomné vyhlásenie, ktoré nájdete v prílohách.

       (Pozor: ZMENA TLAČÍV od 27.8.2020)

       Rodičia do budovy školy nevstupujú.

       Úvodná spoločná svätá omša tento školský rok nebude.

       Triednická hodina pre všetky ročníky bude prebiehať v čase od 8.30 – 9.30, po jej skončení odchádzajú žiaci domov.

       Obedy v tento deň nebudú. Začnú sa vydávať od 3. septembra 2020. Prihlasovanie je možné u vedúcej školskej jedálne počas týždňa na Detvianskej 24 (budova 1.stupňa ZŠ):

       • pondelok, utorok, streda: 7.00 – 13.00
       • štvrtok, piatok: 7.00 – 12.00

       V čase od 2. septembra do 14. septembra 2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2.stupňa a gymnázia povinné. Pre žiakov 1.stupňa sú rúška v triedach odporúčané (na chodbách sú však povinné).

       Informácia pre ŠKD: Dňa 2. septembra 2020 bude ŠKD do 14.00, od 3. septembra 2020 bude prebiehať v bežnom režime. Pri priaznivom počasí bude ranná a záverečná ŠKD prebiehať vonku na školskom dvore. Bližšie informácie poskytnú vychovávateľky.

        

       Zákonný zástupca:

       • zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR)
       • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky
       • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy  a školského klubu detí na školský rok 2020/2021
       • predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie 
       • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy
       • povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.
     • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ v šk. r. 2020/2021
      • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ v šk. r. 2020/2021

      • Prihlásenie na obed

       • Záväznú prihlášku vypĺňa každý stravník (podpisuje zákonný zástupca), aj ten, ktorí sa stravoval v školskom roku 2019/2020.
       • Záväznú prihlášku je možné odovzdať osobne na sekretariáte školy od 24.8.2020 do 31.8.2020 v čase od 8:00 – 14:00 prípadne mailom na jedalen@lasalle.sk (Záväzná prihláška musí byť podpísaná.)
       • Od 02.09.2020 prihlášku do školskej jedálne môžete odovzdať triednemu učiteľovi.
       • Prihláška do školskej jedálne 2020-21.doc
       • Odhlásenie a prihlásenie jedla je možné najneskôr v daný deň do 8:00 hod. v aplikácii EDUPAGE alebo na t.č. 02/44881705.
       • Obedy sa začnú vydávať od 3.9.2020.
       • Dotácia pre žiakov základnej školy do 31.12.2020
       • Každý žiak ZŠ, ktorého zákonný zástupca neprihlásil na odoberanie stravy (neodovzdal Záväznú prihlášku do ŠJ) nemá nárok na dotáciu na stravu.
       • Žiak ZŠ, ktorý sa nezúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a neodhlásil sa zo stravy, čo znamená, že sa pre neho obed navaril, nemá nárok na dotáciu. Finančnú hodnotu obeda uhrádza zákonný zástupca žiaka.
       • Žiak ZŠ, ktorý si zabudne školskú kartu a pôjde na obed, nemá nárok na dotáciu. Finančnú hodnotu obeda uhrádza zákonný zástupca žiaka.

        

     • DofE expedícia
      • DofE expedícia

      • Tri DofE tímy, ktoré úspešne dokončili kvalifikačnú DofE expedíciu: Modra - Stupava 26. – 27. 6. 2020. Tentokrát putovali sami – bez pomoci dospelých, alebo kohokoľvek iného.

     • A sme v cieli!
      • A sme v cieli!

      • Náš život je ako cesta. Kľukatá. Občas plná prekážok, výmoľov a jám. Obklopená krásou stvorenstva i ľudskou biedou. Cesta, ktorá sa skladá z menších úsekov, ktoré musíme prejsť na ceste k nášmu konečnému cieľu. Jeden takýto úsek nášho životného putovania máme už na dosah – ukončenie školského roka.

       Námaha pútnika

       Kráčali sme spoločne – rodičia, deti, učitelia. Niekedy sme spolu bežali, nezastaviteľní a plní nadšenia. Inokedy nás premkol pocit, akoby sme mali kamienok v topánke, ktorý nás tlačí... Museli sme zastať, vyriešiť to, čo ťažilo naše srdce a škrípalo v našich vzťahoch. Ako veľmi sa navzájom potrebujeme, sme si začali uvedomovať po 9. marci. Stalo sa niečo neočakávané. Nepredvídateľné. V ten deň škola stíchla. Naše plány zrazu preťal Covid-19.

       Nevychodené chodníčky

       Bežný život sa zmenil. Škola sa preniesla do obývačiek, kuchýň či detských izieb. Rodičia vykonávali svoje pracovné povinnosti a zároveň sa snažili správne reagovať na potreby svojich detí, ktoré sa učili v domácom prostredí. Učitelia hľadali spôsoby, ako v tejto mimoriadnej situácii sprostredkovať vzdelanie všetkým deťom. Láska kladie na človeka požiadavky, lebo v sebe nesie zodpovednosť za dobro druhých. Tá námaha ale stála za to! A tak sa nám tento prebiehajúci školský rok podarilo dokončiť prostredníctvom internetu.

       Lásku nič nezastaví

       Bez solidarity, empatie či súcitu by boli aj tie najlepšie technológie a pedagogické metódy len mŕtvy nástroj. Dnes máme veľký dôvod ďakovať Bohu za všetkých, ktorí sa stali vyslancami lásky. Lásky, ktorá je tvorivá. Koľko študentov, rodičov a učiteľov ukázalo v tomto období svoju kreativitu! Takú, ktorá nehľadá svoju vlastnú slávu, ale slúži dobru iných. V situácii, keď mnohé rodiny ostali rozdelené, lebo sa rozhodli ochrániť tých, ktorí sú najzraniteľnejší vírusom, alebo stratili prácu či časť svojho príjmu, sa mnohí z vás zapojili do reťaze dobra: šili rúška, robili nákupy pre seniorov, darovali potraviny, tlačili pracovné listy pre cudzie deti či pomohli zvládnuť iným úskalia moderných technológií. Prečo? Lebo opravdivá láska je nesebecká. Ľudia ostali zatvorení doma, no nezatvorili svoje srdcia pred utrpením iných.

       Straty a nálezy

       Život sa spomalil. Dostali sme pozvanie zatiahnuť na hlbinu. Využili sme ho? Nemohli sme spoločne sláviť liturgiu. Zamknuté brány kostolov nám pomohli uvedomiť si, ako veľmi potrebujeme Eucharistiu – pokrm a posilu na ceste nášho putovania. Naučili sme sa žiť bez mnohých vecí, ale zistili sme, že bez Krista je náš život prázdny a naša púť bez cieľa. Zažili sme, aké krehké sú ľudské plány. Stačí jeden moment a zrútia sa ako domček z kariet. Prišiel čas pýtať sa, aký plán má Boh s naším životom. Boh, ktorý nás pozná. Vie, čo je v nás. A napriek tieňom a rebélii, čo v sebe skrývame, nás hlboko miluje. Niet krajšej istoty ako to, že Boh na nás hľadí s láskou.

       Do školy svätých

       Spolu s celou Cirkvou oslavujeme 29. júna sviatok sv. Petra a Pavla, úžasných svedkov nádeje, veľkých učiteľov viery. Obom stretnutie s Kristom zmenilo život. A čo nám? Náš patrón, svätý

       Ján de La Salle, nás povzbudzuje, aby sme sa od svätého Pavla učili horlivosti v plnení si svojich povinností a poslania. Pavol oceňoval prácu spojenú s námahou, lebo nás formuje. Záhaľka nás deformuje. Svätý Peter môže byť pre nás vzorom viery a odovzdanosti Bohu. Napriek vlastným zlyhaniam, skúškam či prenasledovaniam ostal verný. Problémy ho nezlomili. Stali sa príležitosťou pre jeho rast v zrelosti.

       Nový začiatok

       Stojíme na prahu novej etapy nášho putovania. Čakajú nás prázdniny, čas oddychu a stretnutí. Nezabudnime byť ľuďmi podľa Božieho srdca. Nositeľmi nádeje. Ak sa na našich cestách stratíme, vytiahnime kompas – Božie slovo. Aby sme vládali odolať zlému, pravidelne sa posilňujme Eucharistiou. A do modlitieb vkladajme aj našich trpiacich a chorých, či z radov učiteľov, žiakov alebo ich rodín. Pomôžme si tak kráčať na ceste k plnšiemu životu.

       Poďakovanie patrí vám všetkým za vašu pracovitosť, zodpovedný prístup, trpezlivosť, ochotu a obetu počas tohto mimoriadneho školského roka. Bez vás by sme to nezvládli! Želáme vám krásne leto!

       Svätý Peter a svätý Pavol, orodujte za nás!

     • DofE expedícia
      • DofE expedícia

      • 12. a 13.6.2020 sa uskutočnila prvá DofE expedícia na našej škole. Tri skupiny “dofákov” sa vybrali na viac ako 20 kilometrov dlhú a 7 hodín trvajúcu pešiu túru Malými Karpatmi. Prešli sme okolo hradu Pajštún, cez Košarisko a Medený Hámor až na Pánovu Lúku, kde sme sa na jednu noc utáborili. Všetci 18 účastníci super zvládli nielen orientáciu v teréne, ale aj niesť svoje 15 kilové ( a aj ťažšie) batohy, naplnené výbavou na deň a noc v lese. Všetkým zúčastneným ďakujeme za perfektný priebeh expedície a tešíme sa na tú kvalifikačnú o dva týždne.

     • #LaSalleCovid19
      • #LaSalleCovid19

      • Kampane #LaSalleCovid19 sa zúčastnilo 200000 Lasallianov z celého sveta, čím vyjadrili solidaritu Lasallianskej rodine po celom svete, rovnako ako naši študenti prostredníctvom nášho fotografického projektu.

       Nasledujúca informačná grafika ukazuje, komu boli prostriedky iniciatívy distribuované. Celkovo bolo vyzbieraných 121 621,63 € a boli podporené lasallianské školy na Madagaskare, na Filipínach, v Indii, USA,...

       Ak sa chcete dozvedieť viac o iniciatívach, ktoré boli spustené po celom svete a o tom, ako sa môžete naďalej zúčastňovať kampane, navštívte našu webovú stránku:      https://www.lasalle.org/en/lasallecovid19/

       #weremainunited #lasallianresponse