• História gymnázia

     • Gymnázium školských bratov je katolícka škola vedená školskými bratmi. Škola bola zriadená Inštitútom školských bratov, ktorého zakladateľom je patrón kresťanských učiteľov, Sv. Ján Krstiteľ de la Salle (1651-1719), kňaz a doktor teológie, pochádzajúci z bohatej francúzskej šľachtickej rodiny v Remeši. Celý svoj život sa venoval kresťanskej výchove a vzdelávaniu mládeže. V roku 1900 ho Cirkev vyhlásila za svätého a v roku 1950 za patróna kresťanských učiteľov a vychovávateľov.

      Prví školskí bratia prišli na Slovensko v roku 1899 do Urmína (Mojmíroviec) pri Nitre. Celkove pôsobili na 13 miestach na Slovensku, až do ich zrušenia v máji 1950. Po roku 1989 obnovili školskí bratia svoju činnosť na Slovensku v roku 1991 otvorením základnej školy a gymnázia v roku 1993 v Bratislave – Rači. Na pomoc prišli niekoľkí slovenskí bratia, ktorí pôsobili 40 rokov v cudzine ako misionári a niekoľkí mladí bratia z Poľska.

      Dnes pracuje vo svete 6500 školských bratov na výchove detí, mládeže a dospelých v 83 krajinách na rozličných školách – od materskej školy až po univerzitu.

      Učebné osnovy na GŠB sú zamerané na vyučovanie cudzích jazykov. Už od prvého ročníka, teda od prímy, osemročného gymnázia sa vyučujú dva cudzie jazyky. Anglický jazyk sa učia všetci žiaci a druhý cudzí jazyk – francúzsky alebo nemecký – si žiaci môžu vybrať. Súčasťou vyučovacieho procesu je i náboženská výchova. Predmet je povinný pre všetkých žiakov v rozsahu dvoch hodín týždenne.

      Do gymnázia sú prijímaní žiaci pochádzajúci z katolíckych rodín, ale aj žiaci iného vierovyznania, ba dokonca bez bližšie určeného vierovyznania.

      V takom prípade je potrebný súhlas rodiča (zákonného zástupcu) s katolíckou orientáciou školy, ktorú žiak navštevuje. Škola zase rešpektuje slobodu vierovyznania žiaka. GŠB má okolo 300 žiakov, ktorí tvoria 10 tried. Okrem osemročného gymnázia sú tu ešte dve triedy štvorročného gymnázia, do ktorého sú prijímaní žiaci, ktorí úspešne ukončili základnú školu.

      Do osemročného gymnázia sú prijatí žiaci, ktorí úspešne ukončili piaty ročník základnej školy a splnili požiadavky prijímacieho konania z matematiky a slovenského jazyka.

      V rámci vyučovacieho procesu žiaci absolvujú zimný lyžiarsky výcvik ako aj vychádzky a školské výlety počas školského roka zamerané na kultúrno-histirické pamiatky a prírodné krásy Slovenska. Vyučujúci každoročne organizujú poznávacie výlety do Viedne, Budapešti a podobne.

      Žiaci GŠB sa zúčastňujú zahraničných pobytov buď dvojtýždňových (výmenných) v rodine žiaka družobnej školy alebo študijných pobytov v trvaní 5 mesiacov.

      Pobyt žiakov v krajine, ktorej jazyk študujú, značne prispieva k prehĺbeniu ich jazykových znalostí a zručnosti.

      Medzi obľúbené aktivity žiakov patria rôzne školské a medziškolské súťaže a športové turnaje. Žiaci absolvujú rôzne olympiády z jazykov, matematiky, fyziky, chémie a ďalších predmetov.

      V mimovyučovacom čase si môžu žiaci vybrať z bohatej ponuky krúžkov. Najväčšej obľube sa teší krúžok informatiky a internetový krúžok. Žiaci a študenti školy vydávajú časopis ,,Shot“, ktorý prináša postrehy a zaujímavosti zo života školy, ale aj zo sveta kultúry, umenia a športu.

      Maturanti, ktorí opúšťajú našu školu, úspešne študujú na univerzitách a vysokých školách doma i v zahraničí.

      Dnešní mladí ľudia žijú v rýchlo sa meniacom svete a musia byť na tento život dobre pripravení, preto lasaliánsky vychovávateľ musí spojiť vieru so skúsenosťami a pedagogickými znalosťami. Inštitút školských bratov chce cez našu školu – GŠB – v duchu svojho hesla ,,SIGNUM FIDEI“ a kresťanských zásad prispieť k formovaniu mladej slovenskej generácie