• Školský logopéd

     • Mgr. Dana Vargová

      V dnešnej dobe čoraz častejšie prichádzajú deti do prvého ročníka s nesprávnou výslovnosťou. Cieľom logopedickej intervencie školského logopéda je odstránenie alebo aspoň zmiernenie narušenej komunikačnej schopnosti. Školský logopéd pracuje s deťmi individuálne, formou hry. Náplňou práce školského logopéda je:

      1. Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/

      •  Vykonanie depistáže
      •  Základné diagnostické vyšetrenie dyslálie
      •  Zostavenie terapeutického plánu v rámci Individuálnej logopedickej intervencie (ILI) pre začlenených/integrovaných žiakov s diagnózou NKS
      •  Individuálna práca s deťmi s NKS, zadávanie domácich úloh
      •  Rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie (schopnosť rozlišovať hlásky)
      •  Rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky
      •  Korekcia dyslálie - vyvodenie, fixácia, automatizácia hlások
      •  Rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
      •  Predchádzanie vzniku chýb a porúch reči vytváraním podmienok správnej výchovy reči
      •  Prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči
      •  Predchádzanie zhoršovaniu chýb a porúch reči, ktoré už vznikli
      •  Rozvíjanie pamäťových schopností

      2. Spolupráca s rodičmi žiakov s NKS

      •  Zabezpečenie a vykonávanie logopedickej osvety zameranej na rodičov i širšiu verejnosť
      •  Oboznámenie rodičov s postupom domáceho precvičovania
      •  Konzultácie k správnym postupom domácich tréningov

      3. Spolupráca s vedením školy, špeciálnym pedagógom a triednymi učiteľmi

      •  Objavovať nedostatky reči detí a ich príčiny
      •  V spolupráci s triednymi učiteľmi prehodnocovanie potreby logopedickej starostlivosti a odporúčanie žiaka do logopedickej poradne.

       

      Konzultačné hodiny: utorok 14.00 – 16.30