• Školský logopéd

     • Mgr. Dana Vargová

      Kontakt: vargova@lasalle.sk

      Konzultačné hodiny: utorok   14.00 – 15.30* 

      *konzultácia je možná aj v inom čase po predchádzajúcom dohovore

      V dnešnej dobe čoraz častejšie prichádzajú deti do prvého ročníka s nesprávnou výslovnosťou. Cieľom logopedickej intervencie školského logopéda je odstránenie alebo aspoň zmiernenie narušenej komunikačnej schopnosti. Školský logopéd pracuje s deťmi individuálne, formou hry.

      Náplň práce:

      • práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/
       • depistáž, základné diagnostické vyšetrenie dyslálie a jej korekcia
       • zostavenie terapeutického plánu v rámci Individuálnej logopedickej intervencie (ILI) pre začlenených/integrovaných žiakov s diagnózou NKS
       • individuálna práca s deťmi, zadávanie domácich úloh
       • rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie (schopnosť rozlišovať hlásky)
       • rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky
       • rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
       • predchádzanie vzniku chýb a porúch reči vytváraním podmienok správnej výchovy reči
       • prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči a predchádzanie zhoršovaniu chýb a porúch reči, ktoré už vznikli
       • rozvíjanie pamäťových schopností
      • spolupráca s rodičmi žiakov s NKS
       • zabezpečenie a vykonávanie logopedickej osvety zameranej na rodičov a širšiu verejnosť
       • oboznámenie rodičov s postupom domáceho precvičovania
       • konzultácie k správnym postupom domácich tréningov
      • spolupráca s vedením školy, špeciálnym pedagógom a triednymi učiteľmi
       • identifikovanie nedostatkov reči u detí a ich príčiny
       • v spolupráci s triednymi učiteľmi prehodnocovanie potreby logopedickej starostlivosti a odporúčanie žiaka do logopedickej poradne