Školský logopéd

Práca školského logopéda (Mgr. Dana Vargová)

V dnešnej dobe čoraz častejšie prichádzajú deti do prvého ročníka s nesprávnou výslovnosťou. Cieľom logopedickej intervencie školského logopéda je odstránenie alebo aspoň zmiernenie narušenej komunikačnej schopnosti. Školský logopéd pracuje s deťmi individuálne, formou hry. Náplňou práce školského logopéda je:

1. Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/

 •  Vykonanie depistáže
 •  Základné diagnostické vyšetrenie dyslálie
 •  Zostavenie terapeutického plánu v rámci Individuálnej logopedickej intervencie (ILI) pre začlenených/integrovaných žiakov s diagnózou NKS
 •  Individuálna práca s deťmi s NKS, zadávanie domácich úloh
 •  Rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie (schopnosť rozlišovať hlásky)
 •  Rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky
 •  Korekcia dyslálie - vyvodenie, fixácia, automatizácia hlások
 •  Rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
 •  Predchádzanie vzniku chýb a porúch reči vytváraním podmienok správnej výchovy reči
 •  Prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči
 •  Predchádzanie zhoršovaniu chýb a porúch reči, ktoré už vznikli
 •  Rozvíjanie pamäťových schopností

2. Spolupráca s rodičmi žiakov s NKS

 •  Zabezpečenie a vykonávanie logopedickej osvety zameranej na rodičov i širšiu verejnosť
 •  Oboznámenie rodičov s postupom domáceho precvičovania
 •  Konzultácie k správnym postupom domácich tréningov

3. Spolupráca s vedením školy, špeciálnym pedagógom a triednymi učiteľmi

 •  Objavovať nedostatky reči detí a ich príčiny
 •  V spolupráci s triednymi učiteľmi prehodnocovanie potreby logopedickej starostlivosti a odporúčanie žiaka do logopedickej poradne.

Konzultačné hodiny: utorok 14.00 – 16.30

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria