Podporte nás

Naše občianske združenie LASALLIAN je dobrovoľná príspevková organizácia.

Finančné prostriedky združenia tvoria hlavne dobrovoľné príspevky členov združenia a rodičov žiakov Spojenej školy de La Salle, príjmy z vlastnej činnosti ale tiaž aj akékoľvek právom dovolené príspevky od právnických i fyzických osôb, štátne dotácie a granty.

Združenie pre svoje hmotné zabezpečenie nevykonáva podnikateľskú činnosť. Rozdelenie prípadných dotácií a ich správu v združení zabezpečuje predsedníctvo združenia. Kontrolu hospodárenia vykonáva kontrolná komisia združenia.

S úctou a v mene lasallianskej mládeže, ktorej súčasťou sú aj žiaci Spojenej školy de La Salle ĎAKUJEME za finančné príspevky, ktoré zašlete na účet občianskeho združenia Lasallian a podporíte tak športové, kultúrne ale aj charitatívne aktivity organizované pre žiakov školy a lasalliansku mládež .

Číslo účtu kam môžete poukázať finančné príspevky : 5062123156/0900

Podporiť aktivity a činnosť združenia môžete aj dobrovoľníckou činnosťou pri organizácií akcií a podujatí, vecnými darmi do tomboly súťaží a pod. Sledujte naše aktuálne aktivity a prosby o pomoc a podporu v časti AKCIE.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
    Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  • 02/44881705

Fotogaléria