Ciele lasaliánskej školy

Ciele Inštitútu školských bratov sa prenášajú do každej lasaliánskej školy.

“Nepotrebujete mať výrečnosť sv. Ambróza, ale potrebujete mať jeho apoštolský zápal – v záujme väčšej úspešnej práce na spáse duší… často proste… o milosť, aby ste boli schopní, tak ako tento svätý muž, dotknúť sa srdca človeka – je to milosť vášho stavu.”

Hlavným cieľom Inštitútu a škôl, vedených Inštitútom, je pripraviť srdcia tých, ktorí im boli zverení, detí a mládeže na prijatie spásy Ježiša Krista, pomôcť im spoznať, že v prvom rade sú Božími deťmi.

Ďalším cieľom je: vychovať mladých tak, aby si našli miesto v Cirkvi a v spoločenstve: To znamená pripraviť ich po stránke intelektuálnej, odbornej a duchovnej pre zaujatie miesta v živote.

Lasaliánska škola má tri špecifické charakteristiky: – vyučovanie sa nechápe iba ako práca, ale predovšetkým ako posvätná služba – milosť.

Škola vytvára spoločenstvo, ktoré umožňuje dosiahnuť ciele školy vďaka úsiliu a spolupráci učiteľov, ktorí majú tie isté náhľady a usilujú sa o tie isté evanjeliové a humánne hodnoty

Škola formuje žiakov po stránke rozumovej, kultúrnej, náboženskej a odbornej pomocou programových systémov prispôsobených ich potrebám a zakladajúcich sa na evanjeliových hodnotách.

Škola dáva svojim študentom možnosť častejšie prežívať Božiu prítomnosť. Vedie ich k modlitbe, častému prijímaniu sviatosti, k duchovnému a ľudskému rastu. Učí slúžiť iným.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
    Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  • 02/44881705

Fotogaléria