•  

    Školský podporný tím

    pôsobí na našej škole v súlade s § 84a) a § 21 a 24n zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch od školského roku 2020/2021. Tvorí ho školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský logopéd, sociálny pedagóg a asistenti učiteľa. Tím spolupracuje s vedením školy, s učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi, ako aj s členmi Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Vajnorská 98/D, Bratislava 3 a s ďalšími externými subjektmi.

    Členovia školského podporného tímu poskytujú nasledujúce služby žiakom, rodičom a učiteľom: intervencie a reflexie so žiakom/žiakmi, učiteľmi, rodičmi po konflikte alebo ťaživej situácii, mediácia a podpora spolupráce rodiča a učiteľa, kariérne poradenstvo žiakom a rodičom, preventívne programy v triedach, depistáže, hospitácie v triedach, besedy, diskusie a vzdelávania, účasť na rodičovských združeniach.

     

    Členovia tímu:

    Školská psychologička a kariérna poradkyňa

    Mgr. Sofia Beňková,  benkova@lasalle.sk

    Špeciálna pedagogička a školská logopedička

    Mgr. Dana Vargová, vargova@lasalle.sk

    Sociálna pedagogička a koordinátorka prevencie

    Mgr. Bc. Renáta Barčiaková M.A., M.A., barciakova@lasalle.sk

     

    Asistentky učiteľa:

    Bc. Andrea Bučeková, bucekova@lasalle.sk
    Mgr. Marcela Krkošová, krkosova@lasalle.sk
    Mgr. Marcela Šimková, simkova@lasalle.sk
    Eva Marianková, mariankova@lasalle.sk
    Mgr. art. Anežka Rusinová, rusinova@lasalle.sk
    Silvia Láslová, laslova@lasalle.sk
    Ing. Ivana Kajanová, kajanova@lasalle.sk
    Mgr. Marcela Tejbusová, tejbusova@lasalle.sk


    "Pričiňte sa o to, aby ste pomohli vybudovať Božie kráľovstvo v srdciach vašich študentov."

    Ján de La Salle