•  

    Školský podporný tím

    pôsobí na našej škole v súlade s § 84a) a § 21 a 24n zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch od školského roku 2020/2021. Tvorí ho školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský logopéd, sociálny pedagóg a asistenti učiteľa. Tím spolupracuje s vedením školy, s učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi, ako aj s členmi Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPP), Vajnorská 98/D, Bratislava 3 a s ďalšími externými subjektmi.

    Členovia školského podporného tímu poskytujú nasledujúce služby žiakom, rodičom a učiteľom: intervencie a reflexie so žiakom/žiakmi, učiteľmi, rodičmi po konflikte alebo ťaživej situácii, mediácia a podpora spolupráce rodiča a učiteľa, kariérne poradenstvo žiakom a rodičom, preventívne programy v triedach, depistáže, hospitácie v triedach, besedy, diskusie a vzdelávania, účasť na rodičovských združeniach.

     

    Členovia tímu:

    Školský psychológ a Kariérny poradca

    Mgr. Sofia Beňková,  benkova@lasalle.sk

    Špeciálny pedagóg a školský logopéd

    Mgr. Dana Vargová, vargova@lasalle.sk

    Školský sociálny pedagóg a Koordinátor prevencie

    Mgr. Anna Juráňová, juranova@lasalle.sk

    Pedagogický asistent:

    Gregušová Iveta, gregusova@lasalle.sk

    Bartošová Pavlína, bartosova@lasalle.sk

    Tomáš Biman, biman@lasalle.sk

    Anežka Rusinová, rusinova@lasalle.sk

    Katarína Valentovičová, valentovicova@lasalle.sk

    Eva Marianková, mariankova@lasalle.sk

    Ivana Kajanová, kajanova@lasalle.sk

    Judita Klubníková, klubnikova@lasalle.sk


    "Pričiňte sa o to, aby ste pomohli vybudovať Božie kráľovstvo v srdciach vašich študentov."

    Ján de La Salle