Školský podporný tím

Naša škola disponuje v tomto školskom roku 2020/2021

Školským podporným tímom

v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. zákona 138/2019  o pedagogických a odborných zamestnancoch. Školský podporný tím tvorí školská psychologička, školská špeciálna pedagogička, školská sociálna pedagogička a pedagogickí asistenti. Tento tím spolupracuje s externými členmi poradenského centra CPPPaP, Vajnorská 98/D, Bratislava 3 a tiež s triednymi učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi.

 

Členovia školského podporného tímu poskytujú tieto nasledujúce služby žiakom, rodičom a učiteľom: intervencie a reflexie so žiakom/žiakmi, učiteľmi, rodičmi po konflikte, alebo ťaživej situácii, mediácia a podpora spolupráce rodiča a učiteľa, kariérne poradenstvo žiakom a rodičom, preventívne programy v triedach, depistáže, hospitácie v triedach, besedy, diskusie a vzdelávania, účasť na rodičovských združeniach.

 

Členovia tímu:

Školský psychológ – Mgr. Sofia Beňková, benkova@lasalle.sk

 • konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom školy
 • individuálna prípadová práca so žiakmi
 • adaptácia žiakov na školské prostredie
 • krízová intervencia
 • vplyv žiaka na klímu v triede

 

Školský sociálny pedagóg – Mgr. Renáta Barčiaková, barciakova@lasalle.sk

 • sociálna výchova
 • podpora prosociálneho etického správania
 • prevencia sociálno-patologických javov
 • reedukácia správania
 • školská klíma

 

Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Dana Vargová, vargova@lasalle.sk

 • odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami učenia a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania
 • špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie so zákonným zástupcom žiaka a s pedagogickým zamestnancom školy
 • príprava IVVP pre žiakov so ŠVVP a jeho aplikácia v praxi
 • reedukácia žiakov s problémami v učení (bez integrácie)

 

Pedagogickí asistenti:

Bc. Andrea Bučeková, bucekova@lasalle.sk

Mgr. Marcela Krkošová, krkosova@lasalle.sk

Mgr. Anna Lendacká, lendacka@lasalle.sk

Eva Marianková, mariankova@lasalle.sk

Mgr. art. Anežka Rusinová, rusinova@lasalle.sk

Mgr. Klaudia Šikulová, sikulova@lasalle.sk

Mgr. Marcela Šimková, simkova@lasalle.sk

Mgr. Marcela Tejbusová, tejbusova@lasalle.sk

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria