Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka SŠ de La Salle  pre školský rok 2020/2021
sa uskutoční elektronický od 15.04.2020 do 30.04.2020
https://gsbba.edupage.org/register/

Zápis do ZŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do ZŠ budú priebežne doplnené.

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

 • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
 • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
 • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Predčasné zaškolenie žiakov
Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

 

 

  Pomôcky pre 1. rocnik ZS

Bilingválna trieda:

Metóda CLIL

V našej škole dostanú žiaci kvalitné vzdelanie podľa platných vyučovacích štandardov pre slovenské školy, ale zároveň chceme dať ich vzdelaniu širšiu dimenziu v podobe integrovaného vyučovania anglického jazyka. Preto sme sa rozhodli, aj v tomto školskom roku, včleniť do predmetov výuku cudzieho jazyka v podobe metódy obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL /Content and Language Integrated Learning/: Integrované tematické vyučovanie v nejazykových predmetoch: MAT, TEV, VYV,  ŠKD/2 hodiny/ – spolu 5 vyučovacích hodín, kde sa cudzí jazyk v týchto predmetoch neberie ako nástroj vzdelávania a nie ako jeho výsledok.

Žiaci sa učia:

 1. myslieť v danom jazyku,
 2. precvičujú si cudzí jazyk pri vyučovaní iného predmetu,
 3. rozvíjajú si ním svoje kompetencie.

 

CLIL našim žiakom ponúka prirodzenú situáciu pre rozvoj jazyka a toto prirodzené používanie jazyka môže podporiť motiváciu a túžbu po učení sa jazykov. Žiaci sa tak prestanú sústrediť na jazyk a začnú sa zameriavať iba na vyučovaný predmet.

V CLIL-e je vyučovanie jazykov a iných predmetov navzájom prepojené. Vyučovacia hodina má teda dva ciele – jeden sa zameriava na predmet, tému alebo tematický celok a druhý na jazyk.

Výuka prebieha s anglicky hovoriacim lektorom.

Je možné, že niektoré deti hodinu s výukou CLIL môžu pokladať za „náročnejšiu“ z toho dôvodu, že počúvanie, čítanie a hovorenie v cudzom jazyku je únavné, ale to len dovtedy, kým si na to nezvyknú.

Preto je možné, že pracovná záťaž sa bude dieťaťu zdať väčšia, ale úlohou školy je zabezpečiť udržanie akceptovateľnej úrovne.

Ak sa dieťaťu vyučovanie pomocou CLIL páči, záťaž nebude považovať za problém.

 

Ciele CLIL vyučovania:

 • motivácia žiakov k štúdiu CJ, ale aj iných predmetov,
 • posilnenie spolupráce učiteľov školy, medzipredmetovej komunikácie, medzipredmetové vzťahy,
 • zvýšiť kvalitu osvojených jazykových zručností detí v bežných triedach na prvom stupni ZŠ,
 • umožniť im zmysluplne cudzí jazyk používať v prirodzených podmienkach,
 • žiaci získajú skúsenosti v tímovej projektovej práci, ich učenie nadobudne nový rozmer, poznatky budú reálne využívať,
 • žiaci získajú množstvo mimoučebnicových poznatkov, projekt výrazne podporí interkultúrne učenie sa v mnohých predmetoch.

 

CLIL je výborný spôsob, ako naučiť deti v cudzom jazyku nie iba hovoriť, ale hlavne myslieť.

 

Pri vyučovaní využívame tiež metódu SFUMATO:

Metoda_SFUMATO.pdf

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria