Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka SŠ de La Salle  pre školský rok 2021/2022
sa uskutoční vypisaním elektronického formulára na stránke školy
od 12.04.2021 do 16.04.2021

 

  ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ

  Metóda CLIL

  Metóda SFUMATO

  Pomôcky pre 1.ročník ZŠ

 

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná od 1. do 30. apríla 2021
(bez prítomnosti rodičov a detí na zápise).

Elektronickú prihlášku vyplňte na stránke školy (od 12. 4. do 16. 4. 2021)

Postupne budeme zverejňovať ďalšie informácie.

 

Zapisujú sa deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia 6 rokov.

Na zápis do 1. ročníka musia znovu prísť aj tie deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

 

Predčasné zaškolenie dieťaťa

Školský zákon  umožňuje predčasné zaškolenie dieťaťa. Ide o dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov v termíne od 1.9. do 31.12. príslušného kalendárneho roka. K tejto žiadosti treba priložiť doklad vyšetrenia školskej zrelosti psychológom a pediatrom.

Doklad o vyšetrení školskej zrelosti požadujeme aj u detí narodených v júli a v auguste.

 

Pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní

(ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY)

V prípade , že dieťa nespĺňa kritéria školskej zrelosti, tak školský zákon umožňuje požiadať materskú školu o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

K tejto žiadosti zákonný zástupca musí doložiť materskej škole aj:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia CPPPaP alebo CŠPP
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

(Aj takéto dieťa musíte zapísať do školy.)

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
    Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  • 02/44881705

Fotogaléria